начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


АПАРАТУРА

 

Изчислителен клъстер „МАДАРА“

http://www.glsynthesis.com/images/chemistry-services.jpg

В резултат на успешен проект от конкурсната сесия „Развитие на научната инфраструктура” на Фонд Научни Изследвания, в края на 2008 г. беше създаден ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЗА АВАНГАРДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЕН ДИЗАЙН, НОВИ МАТЕРИАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. Клъстерът предостявя мощни хардуерни и софтуерни ресурси за молекулно моделиране и широкомащабни симулации на сложни химични системи.
>> повече информация

 


Център по ЯМР спектроскопия

Центърът е оборудван с два съвременни ЯМР спектрометъра:
Bruker Avance II+ 600 със следните измервателни глави: 5 mm директна двойна глава (BBO, 31P - 109Ag/1H); 5 mm инверсна тройна глава (TBI, 1H/31P - 109Ag/13C); MIC-Diff30 двойна измервателна глава (1H/31P)за изследване на бавна транслационна дифузия; 4 mm CP/MAS двойна глава (31P - 15N/1H) за проби в твърдо състояние; 4 mm HRMAS двойна глава (1H/13C) за гелове и меки материали; устройство за автоматично подаване на пробите.
Bruker DRX 250 със следните измервателни глави: 5 мм директна двойна глава (BBO, 31Р - 109Ag / 1H); 5 мм четворна измервателна глава (QNP, 1Н, 13С, 31Р, 19F); оборудван с устройство за автоматично подаване на пробите, за рутинна и сервизна работа.
>> повече информацияХроматографски и масспектрален анализ

 

Лабораторията разполага с три газови хроматографа (Termo и Agilent Technologies) - два с пламъчно-йонизационен детектор, един е с мас-детектор; и капилярни колони с полярни и неполярни фази апаратура за високо-ефективна течна хроматография с два вида детектори - с диодна матрица (DAD, Diode Array Detector) и детектор с разсейване на светлината (ELSD, Evaporative Light Scattering Detector);
мас-спектрометър с висока разделителна способност
>> повече информация

   
Електронни абсорбционни спектри (UV-Vis-NIR) и анализ Обща информация
Заявка
   
Инфрачервени спектри и анализ Обща информация
Заявка
   
Елементен анализ Обща информация
Заявка
   
Стъклодувна работилница

Обща информация
Заявка

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker