начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ

 

Ръководител

проф. дн Светлана Симова

Лаборатория "Център по ЯМР Спектроскопия"
Институт по Органична Химия
с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България


тел. +359 2 9606 140
факс +359 2 8700 225
е-майл: sds@orgchm.bas.bg
website

Изследователска дейност

• Структурен анализ и стереохимия – структурен анализ на малки и средни по размер молекули – конформации и конфигурации; стереохимия на съединения с централна и планарна хиралност; структура на нови синтетични и природни биологично активни съединения и композиции – флавоноиди, терпеноиди, алкалоиди, въглехидрати, антибиотици, нуклеотиди, и др.; стерични взаимодействия чрез 13С ЯМР спектроскопия; структура и стереохимия на фосфор-съдържащи съединения; структурен анализ и окислителната стабилност на мазнини и масла - мастни киселини и триацилглицероли; линейни и разклонени флуоресцентни полимери с приложение в оптоелектрониката.
• Молекулна подвижност – класически динамичен ЯМР, определяне на скоростни константи и термодинамични параметри в спинови системи с обмен между много състояния; тавтомерни и конформационни равновесия; флуктуационна изомеризация; ЯМР релаксационни методи; дифузионно подредена ЯМР-спектроскопия за изследване на сложни смеси.
• Надмолекулни комплекси и агрегати – молекулно разпознаване с циклодекстрини; структура на мицели и критична концентрация на мицелообразуване; определяне на размерите на емулсионни капки в емулсии от типа масло/вода; колоидни и водно разтворими полимерни системи с потенциално приложение като носители на лекарства. DOSY на наноразмерни колоидни системи системи със сложна морфология (смесени мицели, липозоми, желатинови капсули) с потенциално приложение като носители на лекарства; полимерни хидрогелове.
• Компютърни програми за – автоматичен анализ на мултиплети; подобряване на съотношението сигнал/шум; изчисляване на корелационни времена и енергии на активация на обща и вътрешно-молекулна преориентация; предвиждане на 13С спектри на природни съединения на основата на бази данни.

WebSite

 

 

Персонал

ИМЕ

СТАЯ

ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ


104

9606-140
103
9606-120 
112 
9606-172
проф. д-р Павлета Шестакова (Денкова)
209
9606-136
гл. ас. д-р Мирослав Дангалов
112 
9606-172 
гл. ас. д-р Явор Митрев
106
9606-146
ас. д-р Александър Кантарджиев
117
9606-189
докторант Десислава Гергинова
103 
9606-120

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker