начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ

 
 

Основни научни постижения

1. Получаване на мезопорести силикати с регулируем размер на порите и топологията (MCM-41/48, SBA-15, KIT-6 и др.), мезопорести и наноструктурирани метални оксиди с висока специфична повърхност и потенциално приложение като адсорбенти, катализатори или носители на наноразмерни метал/метално оксидни частици

2. Получаване на мезопорести силикати (MCM-41 и SBA-15) със сферична морфология и наноразмери на частиците като носители на лекарства и разработване на нови методи за тяхното функционализиране с амино-, карбоксилни- и меркапто групи.

3. Разработване на микро- и мезопорести катализатори и адсорбенти с регулируеми свойства. Регулиране на техния дизайн посредством използвания метод на модифициране (йонен обмен, импрегниране и др.), топологията на порите и функционализирането на порестите носители, предварителната обработка и др. Създаване на нови порести би- и мултикомпонентни метал/метално оксидни системи с регулируеми киселинни, основни и редокс свойства. 

4. Изясняване на връзката между състоянието на метал/метално оксидни наночастици, техните фазови превръшания под влияние на реакционната среда и каталитичните им свойства. 

5. Изучаване природата на активните каталитични центрове и механизма на изследваните каталитични процеси.

6. Разработване на каталитични тестове за: (1) характеризиране природата/състоянието на каталитично активните центрове при модифицирани молекулни сита и нанокомпозитни материали; (2) определяне на текстуралните характеристики на различни порести носители;  (3) характеризиране състоянието на нанесени метал/метално оксидни наночастици.

7. Оптимизиране на контролираното нанасяне/освобождаване на различни лекарства (антибиотици, глюкокортикоиди, противовъзпалителни нестеориди и антиоксиданти) върху/от функционализирани мезопорести силикатни носители. 

8. Синтез на мезопорести силикати и наноструктурирани метални оксиди с висока специфична повърхност като перспективни носители за високо активни, термично стабилни и подходящи за многократна употреба биокатализатори на основата на липази

Проекти

Неотдавнашни и текущи проекти финансирани от фонд “Научни изследвания”

1. Приложение на ултрадисперсни диамантени материали като носители на катализатори - стартирал 2005 г.

2. Нанобиокомпозити: нови материали за костни импланти - стартирал 2007 г.

3. Нанокомпозитни оксидни катализатори за обезвреждане на токсични газови емисии от производството на формалин и от други индустриални процеси - стартирал 2008 г. 

4. Нанокристални мезопорести SnO2 материали модифицирани с благородни (Pd) и преходни (Cu, Fe, Co) метали: получаване, физикохимично охарактеризиране и приложение като потенциални катализатори и сензори. Сравнително изследване на получените композити с аналогични материали на основата на мезопорести силикати - стартирал 2008 г.

5. Метал/метални оксидни наночастици, нанесени върху различни мезопорести материали. Синтез, характеризиране и приложение за решаване на някои екологични проблеми - стартирал 2008 г.

6. Разработване на нови материали със смесено окислено състояние, намиращи приложение в опазване на околната среда - стартирал 2008 г.

7. Координационна химия на катиони в порести материали: теоретични основи, експериментално определяне и дизайн на нови материали със специфични адсорбционни и каталитични свойства - стартирал 2008 г.

8. Нови нанокомпозитни материали на основата на мезопорести носители с потенциално приложение за решаване на някои екологични проблеми и в биокатализа - стартирал 2009 г.

9. Интегриран подход за контрол на NOх емисии: разработване на нови ефективни катализатори - стартирал 2010 г.

10. Многокомпонентни метално оксидни нанокомпозити като катализатори за елиминиране на летливи органични съединения - стартирал 2011 г.

11. Адсорбция и каталитично елиминиране на летливи органични съединения върху модифицирани порести материали - стартирал 2011 г.

Международни Партньори

1. Институт по нанотехнологии и катализ, Унгарска академия на науките, Будапеща, Унгария.

2. Институт по ядрени изследвания, Унгарска академия на науките, Дебрецен, Унгария

3. Институт по молекулни изследвания и текнология (CNR), Милано, Италия.

4. Институт по химични тейнологии (UPV-CSIC), Валенсия, Испания.

5. Институт по нови каталитични материали, Университет Нанкай, Тианжин, Китай.

6. Национален Институт по Химия, Любляна, Словения.

Защитени научни степени

1. “Мезопорести молекулни сита модифицирани с CuO and Fe2O3: получаване, характеризиране и каталитични отнасяния в реакцията разпадане на метанол (научна степен “доктор”, 2004)

2. “Наноструктурирани метал/метални оксиди върху порести носители: получаване, характеризиране и каталитични отнасяния в някои екологосъобразни реакции” (научна степен “доктор”, 2009)

3. “Композити на основата на нанесени върху порести материали метал/метални оксиди и тяхното приложение като катализатори в реакциите разпадане на метанол и окисление на етилацетат” (научна степен “доктор на науките”, 2009)

4. “Модифициране на зеолит тип BETA-22 и неговото приложение като катализатор за превръщане на алкилароматни въглеводороди” (научна степен “доктор”, 2011)

5. “Каталитично отстраняване на токсични емисии, чрез използване на наноразмерни мултикомпонентни металооксидни композити”, (в подготовка за придобиване на научна степен “доктор”, 2012)

Публикационна дейност

Избрани научни публикации

1. Kolev, V. Mavrodinova, M. R. Mihalyi, M. Kollar, Microporоus Mesoporous Materials, 118 (1-3) 258-266 (2009), ISSN: 1387-1811.

2. M. Popova, A. Szegedi, Z. Cherkezova-Zheleva, I. Mitov, P. Nemeth, N. Kostova, T. Tsoncheva, Journal of Hazardous Materials, 168(1), 226-232 (2009), ISSN: 0304-3894.

3. A. Szegedi, M. Popova, Ch. Minchev, Journal of Material Science, 44, 6710-6716  (2009), ISSN: 1573-4803.

4. M. Dimitrov, L. Ivanova, D. Paneva, T. Tsoncheva, S. Stavrev, I. Mitov, C. Minchev, Аpplied Surface Science, 255, 4322-4328 (2009), ISSN: 0169-4332.

5. S. Shao, M. Dimitrov, N. Guan, R. Kohn, Journal of Materials Chemistry, 19, 8411-8417  (2009), ISSN: 0959-9428.

6. E. Sarkadi-Priboczki, T. Tsoncheva, L. Ivanova, Canadian Journal of Chemistry, 87, 478-485 (2009), ISSN:1480-3291.

7. T. Tsoncheva, L. Ivanova, C. Minchev, M. Froba, Journal of Colloid Interface Science, 333, 277-284 (2009), ISSN:0021-9797.

8. T. Tsoncheva, L. Ivanova, J. Rosenholm, M. Linden, Applied Catalysis B: Environmental 89, 365-374 (2009), ISSN:0926-3373.

9. T. Tsoncheva, L. Ivanova, D. Paneva, I. Mitov, C. Minchev, M. Froba,  Microporous Мesoporous Materials 120,389-396 (2009), ISSN:1387-1811.

10. E. Sarkadi-Priboczki, T. Tsoncheva, Catalysis Communication 10, 1216-1220 (2009)  ISSN:1566-7367.

11. I. Kolev, V. Mavrodinova, G. Alexieva and V. Strashilov,  Sensors and Actuators, B149(2), 389-394 (2010), ISSN:0925-4005.

12. M. Popova, A. Szegedi, Z. Cherkezova-Zheleva, A. Dimitrova, I. Mitov,  Applied Catalysis A:General, 381 (1-2), 26-35 (2010), ISSN: 0926-860X

13. A. Szegedi, M. Popova, Journal of Porous Materials, 17, 663-668 (2010), ISSN: 1573-4854.
                                                                                                
14. A. Szegedi, M. Popova, Z. Cherkezova-Zheleva, A. Dimitrova, I. Mitov, Microporous and Mesoiporous Materials, 136, 106-114 (2010), ISSN: 1387-1811.

15. М. Popova, Oxidation Communications, 3, 561-570 (2010), ISSN: 0209-4541.
 
16. T. Tsoncheva,  E. Manova, N. Velinov, D. Paneva, M. Popova, B. Kunev, K. Tenchev, I. Mitov, Catalysis Communications, 12, 105- 109 (2010), ISSN: 1566-7367.

17. T. Tsoncheva , M. Jarn, D. Paneva, M. Dimitrov, I. Mitov, Microporous and Mesoporous Materials, 137, 56-64 (2011), ISSN: 1387-1811.

18. T. Tsoncheva, J. Roggenbuck, D. Paneva, M. Dimitrov, I. Mitov, M. Froba, Applied Surface Science, 257, 523–530 (2010), ISSN: 0169-4332.

19. M. Dimitrov, T. Tsoncheva, S. Shao, R. Kohn, Applied Catalysis B: Environmental, 94, 158-165 (2010), ISSN:0926-3373.

20.E. Sarkadi-Priboczki, T. Tsoncheva, N. Kumar, D. Yu. Murzin, Journal of Material Science, 45 4229-4235 (2010), ISSN: 1573-4803.

21. E. Radeva, L. Pramatarova, E. Iacob, L. Vanzetti, R.Dimitrova, N. Krasteva, T. Spassov,  Journal of Electronic Chemical Society, 157, D422-428 (2010), ISSN: 0013-4651.

22. N. Krasteva, R. Dimitrova, E. Radeva , E. Pecheva, L. Pramatarova, Cells and Materialas Journal,  19, 228-242 (2010 ), ISSN: 1473-2262.

23. D. Paneva , M Dimitrov, N Velinov, H Kolev, V. Kozhukharov, T Tsoncheva, I.Mitov,  Journal of Physics: Conference Series 217 (1), 012043 (2010), ISSN: 1742-6596.

24. T. Tsoncheva , M. Jarn, D. Paneva, M. Dimitrov, I.Mitov, Micropor. Mesopor. Mater., 137, 56-64 (2011), ISSN: 1387-1811

25. E. Manova , T. Tsoncheva, D. Paneva, M. Popova , N.Velinov, B.Kunev, K. Tenchev, I.Mitov,  J. Solid StateChem., 184, 1153-1158 (2011), ISSN: 0022-4596

26 T. Tsoncheva, K. Ivanov, D. Dimitrov, Canad. J. Chem., 89, 583-589 (2011), ISSN: 0008-4042

27. T. Tsoncheva, E. Sarkadi-Priboczki, Appl. Surf. Sci., 257, 6661-6666 (2011) ISSN: 0169-4332.

28. M. Mihaylov, T. Tsoncheva, K. Hadjiivanov, J. Mater. Sci., 46,7144–7151(2011) ISSN: 0022-2461

29. K. Chakarova, G. Petrova, M. Dimitrov, L. Dimitrov, G. Vayssilov, T. Tsoncheva, K. Hadjiivanov, Appl. Catal. B: Environmental, 106, 186-194 (2011), ISSN: 0926-3373

30. T. Tsoncheva, E. Sarkadi-Priboczki, Micropor. Mesopor. Mater. 148, 1-7 (2011), ISSN: 1387-1811

31. T. Tsoncheva, V. Dal Santo, A. Gallo,N. Scotti, M. Dimitrov, D. Kovacheva, Appl. Catal. A:General, 406, 13-21 (2011), ISSN: 0926-860X.

32. T. Tsoncheva, M. Popova, V. Dal Santo, M. Dimitrov, L. Mitsova in: “Nanoscience and Nanotechnology” ( E. Balabanova, I. Dragieva Eds.), Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 165-169 (2011)

33. A. Szegedi, M. Popova, I. Goshev, J. Mihaly,   J. Solid State Chem., 184, 1201-1207 (2011) ISSN: 0022-4596

34. M. Popova, A. Szegedi, K. Lazar, A. Dimitrova,  Catal. Lett., 141, 1288-1296 (2011), ISSN: 1572-879X.

35. A. Szegedi, M. Popova, K. Lazar, React. Kinet.  Mech. Catal., 104, 291-301 (2011), ISSN: 1878-5190

36. M. Popova, M. Dimitrov, V. Dal Santo, N. Ravasio, N. Scotti, Catal. Commun., 17, 150-153 (2012), ISSN: 1566-7367

37. L. Dimitrov, M. Mihaylov, K. Hadjiivanov, V. Mavrodinova, Micropor. Mesopor. Mater. 143, 291–301 (2011), ISSN: 1387-1811

38. V. Valtchev, E. Balanzat, V. Mavrodinova, I. Diaz, J. El Fallah, J.-M. Goupil, J. Am. Chem. Soc., 133 (2011) 18950–18956, ISSN: 0002-7863
    
39. M. Kollar, I. Kolev, M.R. Mihalyi, V. Mavrodinova,  Appl. Catal. A: General, 393, 59–70 (2011),ISSN 0926-860X

40. M. Guncheva, M. Dimitrov, D.Zhiryakova, Proc. Biochem., 46, 2170-2177 (2011), ISSN: 1359-5113

41. M. Guncheva, M. Dimitrov, D.Zhiryakova, Catal. Commun., 16, 205-209 (2011), ISSN: 1566-7367

42. E. Sarkadi-Priboczki, T. Tsoncheva,  J. Porous Mater., 2011, DOI 10.1007/s10934-011-9522-5, ISSN:1573-4854

43. M. Popova, A. Szegedi, K. Lazar and Z. Karoly, Micropor. Mesopor. Mater., doi:10.1016/j.micromeso.2011.10.039, ISSN: 1387-1811.

44. R. M. Mihalyi, M. Kollar, P. Kiraly, Z. Karoli, V. Mavrodinova, Appl. Catal. A:Gen. (2011) (doi:10.1016/j.apcata.2011.11.024). (ISSN 0926-860X).

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker