начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL

 

 

 

 

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ

Закон за Българската Академия на Науките

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Закон за насърчаване на научните изследвания

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН

Правилник за устройството и дейността на ИОХЦФ-БАН

Правилник за вътрешния трудов ред в ИОХЦФ-БАН

Правилник за стопанската дейност, сключване на договори с външни възложители и за отчисленията в ИОХЦФ-БАН

Правилник за провеждане на обучение и практика в ИОХЦФ-БАН

Правилник за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН

Правила за дейността на Научния съвет на ИОХЦФ-БАН

Вътрешни правила за определяне на размера на работната заплата в ИОХЦФ-БАН

Инструкция за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в ИОХЦФ-БАН

План за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии в ИОХЦФ-БАН

План за евакуация на научния и административния персонал в ИОХЦФ-БАН

Учредителен акт за дейността на ИОХЦФ-БАН (Държавен вестник, брой 66 от 1977 г.)

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи  на забрана или ограничения при търговия и употреба

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и прекурсорите

Стандартни R- и S- фрази за безопасност на химическите вещества

 


ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМУЛЯРИ, БЛАНКИ

 

Доклад от проф. Николай Василев относто обсъждането на новата вътрешна структура на ИОХЦФ-БАН

Информация за Непролизин – препарат за почистване на трудно заздравяващи гнойни и некротични рани

Резултати от проведени атестации:

Резултати от Атестацията на член-кореспондентите в ИОХЦФ за периода 1.01.2016 – 31.12.2017 г.

Резултати от Атестацията на професорите в ИОХЦФ за периода 1.01.2016 – 31.12.2017 г.

Резултати от Атестацията на доцентите в ИОХЦФ за периода 1.01.2016 – 31.12.2017 г.

Резултати от Атестацията на главните асистенти в ИОХЦФ за периода 1.01.2016 – 31.12.2017 г.

Резултати от Атестацията на асистентите в ИОХЦФ за периода 1.01.2016 – 31.12.2017 г.

Резултати от атестацията на висшистите в ИОХЦФ за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. (1 год.)

Атестации - 2017 г. (за периода 2014-2016 г.) (архив)

Атестации - 2013 г. (архив)

--------------

Методики, указания, инструкции и бланки относно атестация на учените и служителите

АКТУАЛНА МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН - Приета от ОС на БАН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИОХЦФ-БАН - 2016-2017 г.

БАЗИСНА АТЕСТАЦИОННА КАРТА за извършване на междинна атестация на служителите в ИОХЦФ 2016-2017 г.

БЛАНКА относно участието на служители от ИОХЦФ в проекти (договори) - 2016-2017 г.

МОДЕЛ за оформянето на данните към базисната атестационна карта - 2016-2017 г.

МОДЕЛ за подреждане на доказателствения материал за междинната атестация 2016-2017 г. (ZIP-файл)

 

Форма за 3-месечни отчети на докторантите

Бланки на ИОХЦФ (само за служители)

Бланкa за отчет на ИОХЦФ
(само за служители)

Бланкa - молба за отпуск
(само за служители)

Бланки за проекти с БАН-ЦУ и по ЕБР

Финансово предложение за закупуване на разтворители, химикали и консумативи (с включени инструкции)

Списъци с химикали, налични в лабораториите на ИОХЦФ

Образец на договор между възложител и ИОХЦФ
(само за служители)

Опростен образец на договор между възложител и ИОХЦФ
(само за служители)

Образец на приемо-предавателен протокол
(само за служители)

Образец на споразумение за сътрудничество
(само за служители)

   

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker