Анотация на проект КП-06-Н29/6


ЯМР спектроскопията с in situ облъчване включва осветяване на пробата вътре в ЯМР спектрометъра. Тази постановка, която включва LED устройства като източници на светлина, позволява приложение на цялото разнообразие от ЯМР методи при фотохимични реакции. В допълнение към стандартните ЯМР спектрални подходи приложими за реакции на тъмно, специална хиперполизационна техника приложима изключително за фотореакции, Photo-CIDNP спектроскопията, осигурява молекулен отпечатък на реакционните интермедиати в наносекундната скала на времето.
Настоящият проект се фокусира върху приложението и развитието на тази методология върху целеви системи с вътрешномолекулен пренос на протон. Тези системи често са изградени от база и фенолна група, способна да образува водородна връзка. В такива системи, пренос на електрон (ET) и пренос на протон (PT) от фенола към базата може да се осъществи чрез последователен (ET/PT или PT/ET) или съгласуван процес на пренос на електрон-протон (EPT). Използвайки зависеща от времето CIDNP спектроскопия, метод осигуряващ регистриране на кратко живущи интермедиати чрез техните дълго живущи диамагнитни продукти, може да докаже механизма на окислително-редукционния процес.
Настоящият проект включва и разработване на методология за втори тип целеви системи, в които стандартните ЯМР спектрални техники не позволяват еднозначно определяне на структурата на неизвестни съединения поради наличие на динамично равновесие между няколко възможни форми при стайна температура в допълнение към наличието на вътрешномолекулен/междумолекулен пренос на протон. Междинен обмен води до значително уширяване на сигналите в ЯМР спектрите, а често те са скрити в шума.
Конкретни обекти за изследване са 4-хидрокси-1-нафталдехиди и 4-хидрокси-3-(пиперидин-1-илметил)-1-нафталдехиди (кандидати за молекулни превключватели на базата на вътрешномолекулен пренос на протон), както и меламинови производни (с приложение като луминисцентни течни кристали, редокс активни хромофори, фотоволтаични устройства, материали с двуфотонно поглъщане и сини фосфоресцентни органични светодиоди (OLED)).

Новини и Мероприятия

Семинар по проект КП-06-Н29/6 и обсъждане на получените до сега резултати

ОБЯВА