История

1947

акад. Г. Ранков

Създаване на ИХ

Институтът по органична химия при БАН възниква от Институт по химия (ИХ)-БАН, създаден формално в края на 1947г. с избирането на първия член-кореспондент органик химик на БАН проф. Георги Ранков.

18 МАРТ 1960

Създаване на ИОХ

Институтът по Органична химия при БАН е основан през 1960г. (Решение на Президиума на БАН/18.03. 1960г.) с разделяне на ИХ, като до 1961г. Институтът е разположен в блок 23 на БАН.

1972

Създаване на ИП

По пътя на своето развитие ИОХ поставя началото и на Института по полимери (ИП).

1977

проф. Илия Огнянов

Създаване на ЦФ

Важен момент в развитието на Института е създаването през 1977г. на Центъра по фитохимия (ЦФ), основан чрез съвместен проект на Българското правителство, UNDP и UNESCO за научни и приложни изследвания и подготовка на специалисти. Директор на Центъра по фитохимия при неговото основаване е проф. Илия Огнянов.

1983

Създаване на ИК

През 1983г. от състава на ИОХ, респ. ИОХЦФ, се отделя и обособява като отделно структурно звено Института по катализ (ИК).

ДИРЕКТОРИ

акад. Богдан Куртев


(1960-1988)

акад. Иван Юхновски


(1989-1994)

проф. Юрий Стефановски


(1995-2004)

проф. Божидар Чорбанов


(2004-2012)

проф. Петко Иванов


(2012-2017)

проф. Светлана Симова


(2017-2021)