Процедури и конкурси

Нормативна уредба

Работни документи

Изисквания

✔ лице, притежаващо образователно-квалификационната степен „магистър”. В срока на договора лицето, заемащо длъжността "асистент", предприема действия за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Назначаването се извършва на срочен трудов договор с продължителност до 4 години.

✔ лице, което е докторант, отчислен с право на защита или в процедура по защита на дисертационния си труд. Назначаването се извършва от Директора на ИОХЦФ-БАН на срочен трудов договор с продължителност до 2 години

предложение на Ръководителя на лабораторията и интервю пред комисия, съставена от Директора на ИОХЦФ-БАН или определен от него заместник, Ръководителя на лаборатория и прекия ръководител на лицето.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за заемане на длъжността „асистент“.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за завършено висше образование (магистърска степен).
 4. Удостоверение за стаж по специалността (ако е приложимо).
 5. Диплома за придобиване на образователната и научна степен "доктор" (ако е приложимо).
 6. Автореферат на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен „доктор” (ако е приложимо).
 7. Списък и копия на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки (ако е приложимо).
 8. Списък от участието на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал; (ако е приложимо).
 9. Списък на цитатите (ако е приложимо).
 10. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 11. Препоръка от прекия ръководител на кандидата (ако е приложимо).
 12. Един брой електронен носител, съдържащ по един PDF файл за всеки от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

✓ да е придобил образователната и научна степен "доктор";

✓ да отговаря на минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за участие в конкурса.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за придобиване на висше образование и за образователната и научна степен „доктор”.
 4. Автореферат на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 5. Списък и копие от публикациите, с които кандидатът участва в конкурса (ако e приложимо).
 6. Списък от участието на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал; (ако e приложимо).
 7. Списък на цитатите (ако е приложимо).
 8. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти (ако e приложимо).
 9. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и други данни, потвърждаващи научните качества на кандидата. (ако е приложимо).
 10. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
 11. Шест броя електронни носители, съдържащи по един PDF файл за всеки от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да е придобил образователната и научна степен „доктор”;

➣ да отговаря на условията описани в Чл. 53 от ППЗРАСРБ (ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г, изм. ДВ бр. 15 от 19.02.2019 г.);

➢ да отговаря на минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за участие в конкурса.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН).
 4. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН).
 5. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на академичната длъжност „доцент“.
 6. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 7. Диплома за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако е приложимо).
 8. Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 9. Автореферат на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако е приложимо).
 10. Хабилитационен труд – монография, или приравнен еквивалентен брой статии (съгласно Приложение 1). Еквивалентният брой статии трябва да е придружен от хабилитационна разширена справка за научните приносиприноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка (на български и английски език) трябва да включва, но не се ограничава до, резултатите от представените еквивалентен брой статии, и съдържа:
    Въведение, в което накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област;
    Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса;
    Библиография (списък на всички публикации на кандидата), в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори;
  В хабилитационната справка трябва да се очертаят и перспективите за научни изследвания през следващите 3 години.
 11. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса като еквивалентен брой статии за хабилитационен труд, които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 12. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса по група от показатели Г (съгласно Приложение 1), които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 13. Списък на цитатите, участващи в конкурса, които не са представени по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 14. Списък от участието на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал (ако е приложимо).
 15. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти.
 16. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 17. Осем броя електронни носители, съдържащи по един отделен PDF файл за всеки от изброените по-горе документи.

Изисквания

➢ да е придобил образователната и научна степен "доктор";

➢ да отговаря на условията описани в Чл. 60 от ППЗРАСРБ (ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г, изм. ДВ бр. 15 от 19.02.2019 г.);

➢ да отговаря на минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за участие в конкурса.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН).
 4. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН).
 5. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на академичната длъжност „професор“.
 6. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 7. Диплома за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако e приложимо).
 8. Диплома за присъждане на академичната длъжност „доцент“ (ако e приложимо).
 9. Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 10. Автореферат на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако e приложимо).
 11. Хабилитационен труд – монография, или приравнен еквивалентен брой статии (съгласно Приложение 1). Еквивалентният брой статии трябва да е придружен от хабилитационна разширена справка за научните приносиприноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка (на български и английски език) трябва да включва, но не се ограничава до, резултатите от представените еквивалентен брой статии, и съдържа:
    Въведение, в което накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област;
    Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса;
    Библиография (списък на всички публикации на кандидата), в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори;
  В хабилитационната справка трябва да се очертаят и перспективите за научни изследвания през следващите 5 години.
 12. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса като еквивалентен брой статии за хабилитационен труд, които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 13. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса по група от показатели Г (съгласно Приложение 1), които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 14. Списък от участия на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал.
 15. Списък на цитатите, които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 16. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти.
 17. Допълнителен Хабилитационен труд, ако не са заемали академичната длъжност “доцент”.
 18. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 19. Осем броя електронни носители, съдържащи по един отделен PDF файл за всеки от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да притежава образователната степен "магистър";

➣ да е отчислен с право на защита със заповед на Директора на ИОХЦФ-БАН, но не повече от 5 години след решението на НС;

➣ да отговаря на минималните национални изисквания и изискванията на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 от настоящия Правилник;

➣ да е положил необходимите изпити по индивидуалния план и е получил задължителния минимален брой кредити съгласно Правилника на ЦО и АС при БАН;

➣ да е изготвили автореферат, който съдържа целите и задачите, основните резултати, изводи и приносите на дисертационния труд, както и списък и копия на публикациите по дисертацията;

➣ да са изготвили дисертационен труд, който съгласно Чл. 27 от ППЗРАСРБ, трябва да съдържа заглавна страница, съдържание, увод, обзор на състоянието на проблема, цели и задачи, изложение и обсъждане на резултати, описание на експерименталните и/или теоретичните методи и подходи, заключение - резюме на получените резултати и приноси с декларация за оригиналност; библиография. Дисертационният труд трябва да включва, но не се ограничава до, резултатите в научните публикации, излезли или приети за публикуване, въз основа на които са достигнати минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН (Приложение 1, Таблица 1). Дисертационният труд може да включва резултати от колективни работи. Едни и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации, освен в случаите, когато резултатите, описани в тях, могат да бъдат разделени по методичен и/или авторски принос чрез разделителен протокол между авторите.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на института за допускане до защита.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Копие от диплома за завършена магистърска степен.
 4. Протоколи от успешно положени изпити по индивидуалния план за обучение.
 5. Три броя от дисертационния труд (по избор на български или английски език).
 6. Девет броя автореферати на дисертационния труд. (на български или английски език).
 7. Списък и копие на публикациите и патентите, включени в дисертацията.
 8. Списък на цитатите, които не са представени в предишни процедури (ако има такива).
 9. Списък на конференциите, на които са представени резултатите от дисертацията.
 10. Информация за участие в изследователски проекти (ако е приложимо).
 11. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 12. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на образователна и научна степен „доктор“
 13. Шест броя електронни носители, съдържащи PDF файлове на всички необходими документи, дисертацията, автореферата и копия на публикациите. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да притежава образователната и научна степен "доктор".

➣ да отговаря на минималните национални изисквания и изискванията на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 от настоящия Правилник.

➣ да е подготвил дисертационен труд, съгласно условията, посочени в Чл. 37 от ППЗРАСРБ.Дисертационният труд трябва да включва, но не се ограничава до, резултати от научните публикации, излезли или приети за публикуване, въз основа на които са достигнати минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН (Приложение 1, Таблица 1), извън включените в дисертацията за „доктор“. Дисертационният труд може да включва резултати от колективни работи. Едни и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации, освен в случаите, когато резултатите, описани в тях, могат да бъдат разделени по методичен и/или авторски принос чрез разделителен протокол между авторите.

➣ да е подготвил автореферат, който съдържа целите и задачите, основните резултати, изводи и приносите на дисертационния труд.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за допускане до защита.
 2. Попълнен и разпечатан първи лист на Excell-ски файл obrazec. .
 3. Научна автобиография по европейски образец.
 4. Копие от документ за придобита образователна и научна степен „доктор”.
 5. Три екземпляра от дисертационния труд (по избор на български или английски език).
 6. Единадесет екземпляра от автореферат на дисертационния труд (по избор на български или английски език).
 7. Списък и копие на публикациите и патентите, включени в дисертацията.
 8. Списък на конференциите, на които са представени резултати от дисертацията, придружен от доказателствен материал (ако е приложимо).
 9. Списък на цитатите, които да не повтарят представените по конкурса за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
 10. Информация за участие в изследователски проекти (ако е приложимо).
 11. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 12. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за научна степен „доктор на науките“;
 13. Осем броя електронни носители, съдържащи по един PDF файл за всеки един от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да притежава образователно-квалификационна степен "магистър"

общия успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко "много добър” (4.50).

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко "много добър" (4.50) и по западен език не по-малко от "добър" (4.00)

Необходими документи

 1. Молба/заявление за допускане до конкурса, в която се посочва и специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за образователно-квалификационна степен "магистър".
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 лв.
  Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.,тел. 02 9873167.
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Декларация по образец, че кандидатът не е бил обучаван за докторант по държавна поръчка.
 9. Декларация за съхранение и обработка на лични данни
 10. Един брой електронен носител, съдържащи PDF файлове на всички изброени по-горе документи.

Текущи процедури и конкурси

Държавен вестник: брой 98 от 17.11.2020 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия" Лаборатория:"Органичен синтез и стереохимия"

Комисия:

Състав Oрганизация
проф. д-р Ваня Куртева ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Павлета Шестакова ИОХЦФ-БАН
проф. дхн Валерий Христов пенсионер
доц. д-р Свилен Симеонов, председател ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Пламен Ангелов ПУ „Паисий Хилендарски“
Резервни членове
проф. дхн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Юлиян Загранярски ФХФ на СУ
📆 Срок за подаване на документи: 17.01.2021г.

Кандидат: д-р Красимира Дикова

📆 Дата и място на провеждане на публична лекция:26.02.2021 г. (петък), 10:00 часа, MS Teams

Държавен вестник: брой 98 от 17.11.2020 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия" Лаборатория:"Органичен синтез и стереохимия"

Комисия:

Състав Oрганизация
проф. дхн Светлана Симова, председател ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Милена Попова ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Илиян Иванов ПУ „Паисий Хилендарски“
проф. д-р Росица Николова ФХФ на СУ
доц. д-р Ирена Филипова ИОХЦФ-БАН
Резервни членове
проф. дхн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Пламен Ангелов ПУ „Паисий Хилендарски“
📆 Срок за подаване на документи: 17.01.2021г.

Кандидат: д-р Ирена Загранярска

📆 Дата и място на провеждане на публична лекция:25.02.2021 г. (четвъртък), 14:00 часа, MS Teams

Няма обявени конкурси

Няма обявени конкурси

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Нефтохимия и нефтохимичен синтез"

Научно жури:

Състав Oрганизация
проф. Таня Цончева ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. д-р Александър Елияс ИК-БАН становище EN
проф. д-р Антон Найденов ИОНХ-БАН рецензия EN
проф. д-р Татяна Табакова ИК-БАН рецензия EN
доц. д-р Йорданка Каракирова ИК-БАН становище EN
Резервни членове
проф. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Михаил Михайлов ИОНХ-БАН

Докторант: Александра Милева (лаборатория "ОРММ")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации📄 Списък с цитати


Тема: "Разработване на нови металооксидни катализатори с приложение в алтернативните енергийни източници и екологията" Научен ръководител: проф. дхн Таня Цончева 📆 Дата и място на защита: 18.02.2021 год. (четвъртък). Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация
проф. дхн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН
проф. дхн Светлана Симова ИОХЦФ-БАН
проф. дхн Валерий Христов пенсионер
доц. д-р Пламен Ангелов ПУ „Паисий Хилендарски“
доц. д-р Георги Ставраков ФФ, МУ - София
Резервни членове
проф. д-р Ваня Куртева ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Юлиан Загранярски ФХФ-СУ

Докторант: Мартин Равуцов (лаборатория "ОСС")


Тема: "Сулфонамид насочено орто-металиране като средство за регио- и стереоселективен синтез на мултифункционални ароматни съединения" Научен ръководител: проф. дхн Владимир Димитров 📆 Дата и място на защита: 16.03.2021 год. (вторник). Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Няма обявени конкурси

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия" Форма на обучение:редовна Брой докторанти:един 📆 Срок и място за подаване на документи: от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" Форма на обучение:редовна Брой докторанти:един 📆 Срок и място за подаване на документи: от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112

Приключили процедури

Държавен вестник: брой 97 от 10.12.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия" Лаборатория:"Органичен синтез и стереохимия"

Комисия:

Състав Oрганизация
проф. д-р Николай Василев, председател ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН
проф. дн Петър Петров ИП-БАН
проф. д-р Ирена Филипова ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Оля Стоилова ИП-БАН
Резервни членове
проф. д-р Петко Денев ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Георги Ставраков ФФ на МУ-София
📆 Срок за подаване на документи: 10.02.2020 г.

Кандидат: д-р Ивайло Славчев

📆 Дата и място на провеждане на публична лекция:24.02.2020 г. (понеделник), 11:00 часа, ИОХЦФ–БАН, зала 111 “Акад. Богдан Куртев“

Държавен вестник: брой 86 от 01.11.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия" Лаборатория:"Органични реакции върху микропорести материали"

Комисия:

Състав Oрганизация
доц. д-р Момчил Димитров, председател ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Борис Шивачев ИМК-БАН
проф. д-р Маргарита Попова ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Силвия Тодорова ИК–БАН
проф. д-р Татяна Табакова ИК-БАН
Резервни членове
доц. д-р Мая Гунчева ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Юрий Кълвачев ИК–БАН
📆 Срок за подаване на документи: 01.01.2020 г.

Кандидат: д-р Ивалина Трендафилова

📆 Дата и място на провеждане на публична лекция:06.03.2020 г. (петък), 11:00 часа, ИОХЦФ–БАН, зала 111 “Акад. Богдан Куртев“

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" Лаборатория:“Химия на природните вещества“

Комисия:

Състав Oрганизация
проф. д-р Ваня Куртева ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Светлана Банчева ИБЕИ-БАН
доц. д-р Милена Поповa, председател ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Антоанета Трендафилова ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Милена Николова ИБЕИ-БАН
Резервни членове
доц. д-р д-р Стефан Филипов ИОХЦФ-БАН
проф. дн Албена Стоянова УХТ-Пловдив
📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Кандидат: ас. д-р Надежда Костова
📄 Презентация

📆 Дата и място на провеждане на публична лекция:12.09.2019 год. (четвъртък), 10:30 часа, ИОХЦФ-БАН, зала 111 “Акад. Богдан Куртев“

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия на твърдите горива" Научна специалност:"Технология на природните и синтетични горива"

Комисия:

Състав Oрганизация
доц. д-р Стефан Маринов, председател ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Даниела Ковачева ИОНХ-БАН
проф. д-р Антон Найденов ИОНХ-БАН
доц. д-р Бойко Цинцарски ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Ели Григорова ИОНХ-БАН
Резервни членове
доц. д-р Антоанета Трендафилова ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Кристина Чакърова ИОНХ-БАН
📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Кандидат: ас. д-р Иванка Стойчева
📄 Презентация 📄 Списък с публикации

📆 Дата и място на на провеждане на публична лекция:05.09.2019 г.(четвъртък), 10:30 часа, ИОХЦФ, зала 111 “Акад. Богдан Куртев“

Държавен вестник: брой 15 от 19.02.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия" Лаборатория:"Органични реакции върху микропорести материали"

Комисия:

Състав Oрганизация
проф. дн Таня Христова ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Александър Елиас ИК-БАН
проф. д-р Антон Найденов ИОНХ-БАН
доц. д-р Иванка Спасова ИОНХ–БАН
доц. д-р Стефан Маринов ИОХЦФ-БАН
Резервни членове
доц. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Татяна Табакова ИК–БАН
📆 Срок за подаване на документи: 19.04.2019 г.

Кандидат: ас. д-р Радостина Иванова

📆 Дата и място на провеждане на публична лекция:зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Държавен вестник: брой 79 от 08.10.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност “Теоретична химия“ Лаборатория:"Структурен органичен анализ" 📆 Срок за подаване на документи: 08.12.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
доц. д-р Бистра Стамболийска, председател ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. д-р Николай Василев ИОХЦФ-БАН рецензия EN
проф. дн Соня Илиева ФХФ на СУ становище EN
проф. дн Иван Бангов ШУ „Еп. Константин Преславски“ становище EN
проф. д-р Наташа Трендафилова ИОНХ-БАН рецензия EN
проф. д-р Васил Делчев ПУ „Паисий Хилендарски“ становище EN
доц. д-р Диана Чешмеджиева ФХФ на СУ становище EN
Резервни членове
проф. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Иванка Цаковска ИББИ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 14.02.2020 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Надежда Маркова
📄 Материали по конкурсаДържавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия на природните вещества" 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
проф. дн Светлана Симова ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. дн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН рецензия EN
проф. дн Атанас Павлов УХТ-Пловдив становище EN
проф. д-р Ирен Цибранска-Цветкова ИИХ-БАН становище EN
доц. д-р Калина Алипиева, председател ИОХЦФ-БАН становище EN
доц. д-р Параскев Недялков ФФ на МУ-София рецензия EN
доц. д-р Иван Свиняров ФХФ на СУ становище EN
Резервни членове
доц. д-р Даша Михайлова УХТ-Пловдив
доц. д-р Петко Денев ИОХЦФ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 10.09.2019 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Боряна Трушева
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ: 15.10.2019 г. (вторник), 14:00 часа.

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия и биофизика на протеини и ензими" 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
доц. д-р Даниела Антонова, председател ИОХЦФ-БАН становище EN
академик Иван Иванов пенсионер рецензия EN
проф. д-р Мариела Оджакова БФ на СУ рецензия EN
проф. дн Яна Топалова БФ на СУ становище EN
доц. д-р Мая Гунчева ИОХЦФ-БАН становище EN
доц. д-р Петя Христова БФ на СУ становище EN
доц. д-р Светлана Момчилова ИОХЦФ-БАН становище EN
Резервни членове
доц. д-р Иван Ангелов ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Ива Угринова ИМ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:18.09.2019 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Александър Долашки
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ: 18.10.2019 г. (петък), 14:30 часа

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия и биофизика на протеини и ензими" 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
доц. д-р Мая Гунчева, председател ИОХЦФ-БАН рецензия EN
проф. д-р Емилия Найденова ХТМУ становище EN
проф. д-р Елена Тодоровска АБИ-ССА становище EN
проф. д-р Румяна Цонева-Велинова ИББИ-БАН рецензия EN
доц. д-р Даниела Антонова ИОХЦФ-БАН становище EN
доц. д-р Красимира Идакиева ИОХЦФ-БАН становище EN
доц. д-р Мария Крачанова пенсионер становище EN
Резервни членове
доц. д-р Иван Ангелов ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Ива Угринова ИМ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:18.09.2019 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Людмила Велкова
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ: 17.10.2019 г. (четвъртък), 15:00 часа

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия и биофизика на протеини и ензими" 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
проф. д-р Николай Василев, председател ИОХЦФ-БАН рецензия EN
чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева ИББИ-БАН становище EN
проф. дн Соня Илиева ФХФ на СУ рецензия EN
проф. дн Тодор Дудев ФХФ на СУ становище EN
доц. д-р Бистра Стамболийска ИОХЦФ-БАН становище EN
доц. д-р Галя Маджарова ФХФ на СУ становище EN
доц. д-р Християн Александров ФХФ на СУ становище EN
Резервни членове
доц. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Диана Чешмеджиева ФХФ на СУ
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:17.09.2019 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Мирослав Рангелов
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ:17.10.2019 г. (четвъртък), 10:30 часа

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия на природните вещества" 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
доц. д-р Милена Попова, председател ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. д-р Маргарита Попова ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. д-р Василий Голцев БФ на СУ становище EN
проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова ИБЕИ-БАН рецензия EN
проф. д-р Георги Момеков ФФ на МУ-София рецензия EN
доц. д-р Ренета Гевренова ФФ на МУ-София становище EN
доц. д-р Мария Генева ИФРГ-БАН становище EN
Резервни членове
проф. д-р Ира Станчева ИФРГ-БАН
доц. д-р Свилен Симеонов ИОХЦФ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 10.09.2019 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Калина Данова
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ: 11.10.2019 г. (петък), 11:00 часа

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия на природните вещества" 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
проф. д-р Павлета Шестакова, председател ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. д-р Павлинка Долашка ИОХЦФ-БАН рецензия EN
проф. дн Илина Кръстева ФФ на МУ-София рецензия EN
проф. д-р Милен Богданов ФХФ на СУ рецензия EN
проф. д-р Ира Станчева ИФРГ-БАН становище EN
доц. д-р Стефан Филипов ИОХЦФ-БАН становище EN
доц. д-р Красимир Русанов АБИ-ССА становище EN
Резервни членове
проф. дн Алберт Кръстанов УХТ-Пловдив
доц. д-р Ирена Филипова ИОХЦФ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:11.09.2019 г.

Кандидат: доц. д-р Милена Попова
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ: 18.10.2019 год. (петък), 9:00 часа

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Химия на природните вещества” 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
проф. д-р Ваня Куртева ИОХЦФ-БАН становище EN
чл.-кор. проф. дн Вася Банкова, председател ИОХЦФ-БАН рецензия EN
проф. дн Албена Стоянова УХТ-Пловдив становище EN
проф. д-р Александър Ташев ЛУ-София становище EN
проф. д-р Светлана Банчева ИБЕИ-БАН рецензия EN
доц. д-р Светлана Момчилова ИОХЦФ-БАН становище EN
доц. д-р Ренета Гевренова ФФ на МУ-София рецензия EN
Резервни членове
проф. д-р Стоянка Стоицова УХТ-Пловдив
доц. д-р Мая Гунчева ИОХЦФ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:10.09.2019 г.

Кандидат: доц. д-р Антоанета Трендафилова
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ:15.10.2019 год. (вторник), 11:00 часа, заседателната зала на Института по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски”(ИОМТ-БАН)

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Биологично активни вещества” - Пловдив 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
проф. д-р Весела Кънчева, председател ИОХЦФ-БАН рецензия EN
проф. д-р Павлинка Долашка ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. дн Веселина Гаджева ТУ-Стара Загора рецензия EN
проф. дн Панталей Денев УХТ-Пловдив рецензия EN
проф. д-р Илия Илиев ПУ
проф. д-р Любомир Македонски МУ-Варна становище EN
доц. д-р Калина Алипиева ИОХЦФ-БАН становище EN
Резервни членове
доц. д-р Даша Михайлова УХТ-Пловдив становище EN
доц. д-р Георги Добриков ИОХЦФ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:10.09.2019 г.

Кандидат:доц. д-р Петко Денев
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ:18.10.2019 год. (петък), 11:00 часа.

Държавен вестник: брой 43 от 31.05.2019 г.

Професионално направление:4.2 Химически науки Лаборатория:"Структурен органичен анализ” 📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.

Комисия:

Състав Oрганизация Изготвя
проф. д-р Павлета Шестакова, председател ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. дн Соня Илиева ФХФ на СУ рецензия EN
проф. д-р Наташа Трендафилова ИОНХ-БАН рецензия EN
проф. д-р Ирини Дойчинова ФФ на МУ-София становище EN
проф. дн Иванка Стойнева пенсионер становище EN
доц. д-р Петко Денев ИОХЦФ-БАН рецензия EN
доц. д-р Анифе Ахмедова ФХФ на СУ становище EN
Резервни членове
чл-кор. проф. дн Илза Пъжева ИББИ-БАН
доц. д-р Снежанка Бакалова ИОХЦФ-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:11.09.2019 г.

Кандидат: доц. д-р Деница Панталеева
📄 Материали по конкурса

Заключително заседание на НЖ:16.10.2019 год. (сряда), 10:30 часа
Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. дн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. д-р Павлета Шестакова ИОХЦФ-БАН становище EN
проф. дн Валерий Христов ШУ „Епископ К. Преславски" рецензия EN
доц. д-р Пламен Ангелов ПУ „Паисий Хилендарски“ рецензия EN
доц. д-р Юлиян Загранярски ФХФ-СУ становище EN
Резервни членове
проф. д-р Илиян Иванов ПУ „Паисий Хилендарски“
доц. д-р Ирена Филипова ИОХЦФ-БАН

Докторант: ас. Жанина Петкова (лаборатория "ОСС")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации📄 Списък с цитати


Тема: "Синтетични подходи за получаване на хирални и биологично активни съединения" Научен ръководител: проф. дн Владимир Димитров 📆 Дата и място на защита: 17.12.2020 год. (четвъртък). Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. дн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН председател становище EN
проф. д-р Росица Николова ФХФ-СУ член на НЖ становище EN
проф. дн Владимир Божинов ХТМУ член на НЖ становище EN
доц. д-р Пламен Ангелов ПУ „Паисий Хилендарски“ рецензент рецензия EN
доц. д-р Ирена Филипова ИОХЦФ-БАН рецензент рецензия EN
Резервни членове
проф. д-р Ваня Куртева ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Георги Ставраков ФФ-МУ
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 06.09.2020 г.

Докторант: ас. Ирена Загранярска (лаборатория "ОСС")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации📄 Списък с цитати


Тема: "Стереоселективен синтез на функционализирани хирални aминоалкохоли – конфигурация и приложение" Научни ръководители:доц. д-р Калина Костова и проф. дн Владимир Димитров 📆 Дата и място на защита: 08.10.2020 год. (четвъртък) от 10:30 ч. Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. дн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН председател становище EN
доц. д-р Юлиан Загранярски ФХФ-СУ рецензент рецензия EN
доц. д-р Георги
Ставраков
ФФ-МУ рецензент рецензия EN
проф. д-р Илиян Иванов ПУ „Паисий Хилендарски“ член на НЖ становище EN
доц. д-р Георги Добриков ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище EN
Резервни членове
доц. д-р Ирена Филипова ИОХЦФ-БАН
проф. дн. Владимир Божинов ХТМУ
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 06.09.2020 г.

Докторант: ас. Красимира Дикова (лаборатория "ОСС")
📄 Автореферат📄 Списък с публикации📄 Списък с цитати


Тема: "Бети-кондензация – инструмент за получаване на хирални аминометилнафтоли" Научни ръководители: проф. дн Владимир Димитров и доц. д-р Калина Костова 📆 Дата и място на защита: 06.10.2020 год. (вторник) от 10:30 ч. Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН председател рецензия EN
проф. дн Людмил
Антонов
ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище EN
проф. д-р Росица Николова ФХФ-СУ член на НЖ становище EN
проф. дн Тодор Дудев ФХФ-СУ рецензент рецензия EN
проф. д-р Борис Шивачев ИМК-БАН член на НЖ становище EN
Резервни членове
доц. д-р Бистра Стамболийска ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Юрий Кълвачев ИК-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:18.08.2020 г.

Докторант: Силвия Христова (лаборатория "ОСС")
📄 Автореферат 📄 Автореферат_EN 📄 Списък с публикации

📄 Списък с цитатиТема: "Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства" Научен ръководител: проф. дн Людмил Антонов 📆 Дата и място на защита: 16.09.2020 год. (сряда) от 14.00 ч. Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
prof. Brigitte Deguin Universite de Paris, France рецензент рецензия
проф. дн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище
prof. Anne Claire Mitaine-Offer Universite de Bourgogne, France рецензент рецензия
проф. дхн Валерий Христов ШУ „Епископ Константин Преславски“ рецензент рецензия
доц. д-р Пламен Ангелов ПУ „Паисий Хилендарски” член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 30.09.2019 г.

Докторант: Ивайло Славчев (лаборатория "ОСС")

Тема: "Synthetic transformations of natural products" Научни ръководители: prof. Brigitte Deguin и проф. дн Владимир Димитров 📆 Дата и място на защита: 04.11.2019 год. (понеделник) от 11.00 ч. в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
доц. д-р Снежанка Бакалова ИОХЦФ-БАН председател рецензия
доц. д-р Анифе Ахмедова ФХФ на СУ член на НЖ становище
проф. дн Цонко Колев пенсионер рецензент рецензия
доц. д-р Емилия Чернева ФФ на МУ-София член на НЖ становище
доц. д-р Ваня Мантарева ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 20.06.2019 г.

Докторант: ас. Мелиха Алиосман (лаборатория "ХБПЕ")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации 📄 Списък с цитати


Тема: "Zn (II) – фталоцианинови комплекси с аминокиселини като заместители за фотодинамични приложения" Научен ръководител: доц. д-р Ваня Мантарева 📆 Дата и място на защита:19.07.2019 г. (петък) от 14.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. д-р Николай Василев ИОХЦФ-БАН председател становище
проф. д-р Страхил Берков ИБЕИ-БАН рецензент рецензия
проф. дн Иво Иванов ФФ на МУ-София член на НЖ становище
доц. д-р Антоанета Трендафилова ИОХЦФ-БАН рецензент рецензия
доц. д-р Веселин Христов пенсионер член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 01.02.2019 г.

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Надежда Костова (лаборатория "ХПВ")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации 📄 Списък с цитати


Тема: "Алкалоиден състав на видове от род Senecio" Научен консултант: доц. д-р Веселин Христов 📆 Дата и място на защита: 01.03.2019 г. (петък) от 14.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. дн Таня Цончева ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище
доц. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН председател становище
проф. д-р Александър Елиас ИК-БАН рецензент рецензия
проф. д-р Татяна Табакова ИК–БАН рецензент рецензия
доц. д-р Иванка Спасова ИОНХ–БАН член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 10.01.2019 г.

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Радостина Иванова (лаборатория "ОРММ")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации 📄 Списък с цитати


Тема:"Многокомпонентни наноструктурирани катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди: Получаване, характеризиране и каталитични свойства в реакция на пълно окисление на етилацетат" Научни консултанти: проф. дн Таня Цончева и доц. д-р Момчил Димитров 📆 Дата и място на защита: 29.01.2019 г. (вторник) от 10.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН
Професионално направление: 4.2 Химически науки Научна специалност: "Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. дн Павлинка Долашка ИОХЦФ-БАН председател становище EN
проф. д-р Александър Елияс ИК-БАН член на НЖ становище EN
проф. д-р Екатерина Филчева Институт по почвознание рецензент рецензия EN
проф. д-р Ирена Костова СУ „Св. Кл. Охридски“ член на НЖ становище EN
проф. д-р Йордан Кортенски МГУ-София рецензент рецензия EN
проф. дн Таня Цончева ИОХЦФ-БАН рецензент рецензия EN
доц. д-р Момчил Димитров ИОХЦФ–БАН член на НЖ становище EN
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 27.03.2020 г.

Кандидат: доц. д-р Стефан Маринов (лаборатория "ХТГ")📄 Автореферат

Тема:"Развитие и приложение на редукционния пиролиз при изследване формите на органичната сяра и състава на органичната маса на изкопаеми твърди горива и биомаса" 📆 Дата и място на защита: 04.06.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа чрез електронната платформа MS Teams

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
чл.-кор. проф. дн Вася Банкова ИОХЦФ-БАН председател становище
акад. Иван Иванов пенсионер рецензент рецензия
проф. дн Яна Топалова БФ на СУ рецензент рецензия
проф. д-р Мариела Оджакова БФ на СУ член на НЖ становище
проф. д-р Весела Кънчева ИОХЦФ–БАН член на НЖ становище
проф. д-р Огнян Петров ФХФ на СУ член на НЖ становище
доц. д-р Красимира Идакиева ИОХЦФ–БАН рецензент рецензия
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 04.08.2019 г.

Кандидат: проф. д-р Павлинка Долашка (лаборатория "ХБПЕ")📄 Автореферат

Тема:"Структура и функция на медни гликопротеини, свързващи кислородни форми" 📆 Дата и място на защита: 02.09.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Полезни връзки

Държавен вестник
НАЦИД