Мисия

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при Българска академия на науките извършва фундаментални и приложни научни изследвания, обучение и експертна дейност в областта на органичната, металоорганичната и биоорганичната химия, развитие на експериментални синтетични, спектрални и изчислителни подходи, насочени към разработване на стратегии за дизайн и синтез на нови съединения, материали и походи за изучаване на природни продукти. Институтът е инициатор за разработване на национална програма за „Интелигентно оползотворяване на биоразнообразието в България за икономическо развитие и устойчив растеж“. В тази връзка се работи по използване на зелени технологии за устойчиво оползотворяване на природните ресурси на България (лечебни и ароматични растения, отпадъци от преработката на растителни суровини, както и някои минерални суровини).
Със своята дейност Институтът по органична химия с Център по фитохимия допринася за създаване и разпространение на нови знания и в направление „Нанонауки, нови материли и технологии“, което помага за устойчив растеж на икономиката на България и изграждането на общество, базирано на знанието и иновациите, в съответствие с политиката и приоритетите на Европейския съюз.

Научно-изследователската дейност на ИОХЦФ-БАН е насочена в следните тематични области:
• Провеждане на изследвания с цел намиране на биологично активни съединения в лечебни и ароматични растения. Разработване на методи за качествен и количествен анализ на активните компоненти в растителни видове и екстракти от тях;
• Разработване на методи за получаване на нови многофункционални органични съединения и материали с приложение в областта на науките за живота и нанотехнологиите;
• Разработване и прилагане на аналитични подходи на базата на съвременни спектрални методи (ЯМР спектроскопия, мас-спектроскопия и хроматография, молекулна спектроскопия) за структурен качествен и количествен анализ на синтетични и природни биологично активни вещества и нови функционални материали, представляващи интерес за фармацевтичната, козметичната и/или хранително-вкусовата индустрия;
• Разработване на методи за оценка на автентичността и качеството на храни като мазнини, масла, мед и други;
• Изследване на структурата, функцията, стабилността и взаимодействията на ензими и протеини с ниско-молекулни съединения. Основен обект на интерес са ензими и протеини, които са потенциални мишени за нови терапевтици или регулират различни биохимични процеси;
• Разработване на нови мезо/микропорести наноматериали с приложение като адсорбенти и катализатори за очистване на въздух и отпадни води, за получаване на водород, за оползотворяване на биомаса и като носители за контролирано доставяне на лекарствени вещества;
• Разработване на методи за ензимна трансформация на различни групи органични съединения с цел получаване на хранителни добавки и аромати, функционални и медицински храни, и други;
• Разработване на ензимни методи за детекция, използване и/или оползотворяване на отпадъци от хранително-вкусовата, козметичната, фармацевтичната, химическата и други промишлености;
• Компютърно моделиране и числени симулации на сложни молекулни и надмолекулни функционални системи и материали.

Провежданите в ИОХЦФ-БАН научни изследвания попадат в пет от приоритетните направления в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030:
• Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия. Зелени, сини и екотехнологии, биотехнологии, екохрани;
• Мехатроника и чисти технологии;
• Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Оползотворяване на суровини и биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии;
• Национална идентичност и развитие. Социално-икономическо развитие и управление;
• Съвременни енергийни източници и енергийно ефективни технологии.