ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ

Изследователска дейност

Основни направления на научните изследвания:

• Синтез на микро-/мезопорести силикати и наноструктурирани оксиди.

• Разработване на методики за функционализиране с различни органични групи на наноразмерни мезопорести силикатни материали с различна морфология.

• Модифициране на мезопорести материали с наноразмерни преходни метали и метални оксиди.

• Физикохимично характеризиране на модифицирани материали посредством: температурно-програмиран гравиметричен анализ, ИЧ- и УВ-спектроскопия, адсорбционни методи и др.

• Изследване на каталитични свойства на модифицирани нанокомпозитни материали:
- превръщане на метанол до въглеводороди, водород, СО и метан като източник на алтернативно екологосъобразно гориво от възстановими източници и за получаването на газови смеси за някои индустриални процеси;
- каталитично пълно окисление на летливи органични съединения за опазване и очистка на околната среда;
- превръщане на алкилароматни въглеводороди за нуждите на нефтохимичната промишленост;
- селективно окисление на алкохоли и олефини в газова или течна фаза с оглед получаване на интересни интермедиати за фармацията и химичната индустрия;

• Изследване на връзката състав-структура-каталитични свойства на катализатора. Генезис на каталитичните центрове и механизъм на каталитичните процеси.

• Получаване на нови системи за контролирано освобождаване на лекарства на основата на мезопорести силикати с различна структура, морфология, размер на частиците и функционални групи.

• Изследвания за оптимизация на количеството нанесено лекарство и неговото освобождаване. Изследванията се провеждат за следните групи лекарства
- антибиотици, глюкокортикоиди, противовъзпалителни нестеориди и антиоксиданти

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

проф. дн Таня Христова


(+359 2) 979 6640
409
tsoncheva@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
проф. дн Таня Христова, ръководител 409 979 6640 tsoncheva
проф. д-р Маргарита Попова 411 111 mpopova
доц. д-р Момчил Димитров 410 111 md2
гл. ас. д-р Глория Исса 402 109 issa
гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова 411 111 ivtrendafilova
гл. ас. д-р Радостина Иванова 402 111 radostinaiv
докторант Александра Милева 409 979 6640 amileva
химик Христина Лазарова 411 111 lazarova
химик Мануела Ойкова 411 111 moykova

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Microporous and Mesoporous Materials,
263, 28-33
Nanostructured silver silica materials as potential propolis carriers
Applied Catalysis A: General, 560,
119-131
Efficient solid acid catalysts based on sulfated tin oxides for liquid phase esterification of levulinic acid with ethanol.
Microporous and Mesoporous Materials,
263, 96-105
Novel SO3H functionalized magnetic nanoporous silica/polymer nanocomposite as a carrier in a dual-drug delivery system for anticancer therapy
Microporous and Mesoporous Materials,
270, 40-47
Amino-modified KIT-6 mesoporous silica/polymer composites for quercetin delivery: Experimental and theoretical approaches
Microporous and Mesoporous Materials,
259, 9-16
Activated carbons from used motor oil as catalyst support for sustainable environmental protection
Biomass and
Bioenergy,
109, 135-146
Activated carbon from Bulgarian peach stones as a support of catalysts for methanol decomposition