начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
   
 
  Център за компетентност
 

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на проекта за отчет на ИОХЦФ за 2018 година.

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 21.01.2019 г. до 11.02.2019 г. Подробности по обявата тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля да обърнете внимание на условията и сроковете за кандидатстване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН (виж тук), одобрени от общото събрание на БАН и допълнени от сформираната и одобрена от НС на ИОХЦФ-БАН комисия. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карта за оценка и карти с информация за кандидатите по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН (виж тук).
Напомняме Ви, че:

  • Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен носител (с оригинални подписи) и на електронен носител. Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и събрани в един общ pdf-file.
  • Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
  • Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.
  • Крайният срок за подаване на документите е 17.01.2019 г. до 17.00 часа в канцеларията на ИОХЦФ.

Сформирана е Комисия за изработване на правила за разпределяне на средствата по ННП (национални научни програми) за докторанти, млади учени и пост-докторанти в ИОХЦФ, одобрена на заседание на Научния Съвет на ИОХЦФ-БАН на 13.12.2018г. (Протокол N 19):

  1. доц. д-р Калина Алипиева
  2. гл. ас. д-р Мариана Каменова
  3. гл. ас. д-р Надежда Маркова
  4. докторант Десислава Гергинова
  5. ас. Радостина Иванова

-------------------------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия и Институтът по Микробиология "Стефан Ангелов" - БАН имат честта да организират съвместно Четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до аптечния рафт/4th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2019), която ще бъде проведена в Албена, България, от 29.05 до 01.06. 2019 г. Подробности за конференцията може да намерите на сайта http://www.icnpu.com/2019/

-------------------------------------------------

Колеги, напомняме, че в отчета на ИОХЦФ-БАН за 2018 г. ще се отчитат само публикации с коректно изписано наименование на институцията, съответно:

Институт по органична химия с център по фитохимия – Българска академия на науките

или

Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените важат за 2019 г. и засягат обхвата, броя и номерацията на позициите. Моля попълнете заявката за планирани разходи за 2019 г. съгласно указанията, описани в нея.

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker