начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

ЗА НАС

История

Институтът по Органична химия, един от най-старите химични институти при Българска академия на Науките, е основан през 1960 г. Неговото научно развитие е резултат както от големия принос на неговия първи директор, акад. Богдан Куртев, така на акад. Димитър Иванов, който е един от изтъкнатите български учени и поставил основите на органичната химия в Софийския Университет. По пътя на своето развитие ИОХ поставя началото и на Института по полимери (1972) и на Института по катализ (1983). Още от създаването си Институтът играе важна роля сред българските научни среди в областта на органичната химия. Някои от най-изтъкнатите представители на химичната общност в България, които са и тясно свързани с Института са академиците Георги Ранков, Димитър Иванов, Богдан Куртев, Иван Юхновски, чл.-кор. проф. Чавдар Иванов.

Международното признание получено от института се подкрепя от основаването на Центъра по Фитохимия през 1977 г. в съвместен проект на Българското правителство, UNDP и UNESCO за научни и приложни изследвания и подготовка на специалисти. От този момент Институтът носи името Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия (ИОХЦФ). Директорът на Центъра по Фитохимия при неговото основаване е проф. Илия Огнянов. Тези действия насърчават модернизирането на оборудването, разширяване на международните сътрудничества и утвърждаване на позициите на органичната и фитохимия, развивани в Института на международно равнище.

Изследователска дейност

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Сред най-важните научноизследователски постижения на учените от ИОХЦФ са:
• създаване на нови методи за синтез на органични съединения и развитие на енантиоселективния катализ с прилагане на органометални съединения;
• разработване на технологии за нанасяне на антикорозионни и декоративни галванични покрития (мед, цинк и други метални сплави) с помощта на нови органични добавки, синтезирани и внедрявани индустриално у нас и използвани масово десетилетия наред в автомобилното производство на Източна Европа;
• изследване с помощта на ЯМР, ИЧ, абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия в ултравиолетовата и видимата област на спектъра, както и на изчислителни методи на зависимостите структура - спектрални свойства и структура - реакционна способност на органични съединения с цел дизайн и синтез на нови материали за нанотехнологиите, оптоелектрониката, фотопротектори, флуоресцентни маркери с приложение в биологията и медицината;
• изолиране на природни съединения от български и чужди лечебни и ароматични растения, прополис, неотровни гъби, насекоми и морски организми с цел охарактеризиране на химическия им състав и намиране на нови биологично-активни вещества, с потенциално приложение в медицината и фармацията;
• изследване на механизмите на окисление на хранителни мазнини и масла, насочено към подобряване на качеството им и повишаване на сроковете на тяхното съхранение;
• разработване на нови аналитични методи за изследване и стандартизация на хранителни продукти, с цел доказване на тяхното качество и автентичност;
• изследване на химичния механизъм на действие на рибозомата при биосинтеза на белтъци чрез използване на теоретични и синтетични методи за модификация на нуклеозиди и пептиди. Получените резултати са от особено значение за дизайна на нови инхибитори на белтъчния синтез с потенциално приложение в медицината;
• получаване и патентоване на препарата „Непролизин” за ензимно почистване на трудно заздравяващи рани;
• биотехнологии за получаване на ензимни белтъчни хидролизати за възстановителни препарати в медицината и спорта;
• изолиране на нови имуностимулиращи пектинови полизахариди от праз - определяне на монозахаридния им състав и на аминокиселинния състав на придружаващите ги белтъци;
• разработване и патентоване на метод за получаване на високоефективни въглеводородни адсорбенти (активен въглен, известен с названието „Карбо”) с приложение като лекарствено средство, за пречистване на замърсени отпадни води и газове, за очистване на етанол, както и като адсорбент в хранителната промишленост;
• създаване на нови хетерогенни катализатори за по-рационално преработване на въглеводородни суровини и получаване на екологични и алтернативни горива; получаване и охарактеризиране на нанокомпозитни материали на основата на ултрадисперсни диамантени прахове с оглед използването им като носители за катализатори;
• оползотворяване на селскостопански отпадъци за производство на активни въглени с приложение при очистването на питейни и отпадни води;
• изучаване на възможностите за достигане на екологичните норми при изгаряне на лигнити.

Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти по магистърски програми. Научната компетентност и материалната база осигуряват провеждането единствено в ИОХЦФ на ефективни упражнения по Ядрен магнитен резонанс в България. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Понастоящем учените от ИОХЦФ участват в 34 научни проекта, финансирани от Националния фонд за научни изследвания. Само за последната година по договори и програми с ЕС, НАТО, Националната фондация за наука на Швейцария, и др. международни организации са получили финансова подкрепа 13 проекта. Успешно се развиват и контактите на Института с редица фирми от страната и чужбина – Актавис, Софарма, Джонсън и Джонсън (Янсен Фармацойтика), Поленержи - Франция, Шеринг – Германия и др. ИОХЦФ сътрудничи успешно както с химическите и биологическите институти на БАН, така и с водещите университети в страната. С оглед повишаване нивото на научните изследвания в ИОХЦФ и разширяване на връзките с водещи компании от България и Европа в последните години беше изцяло подновена наличната спектрална апаратура. Закупени бяха два нови апарата за високоефективна течна хроматография от фирма Агилент, УВ-ВИЗ спектрофотометър и спектрофлуориметър от фирмата Перкин Елмер, както и ИЧ спектрометър от фирмата Брукер.

От началото на 2007 г. в ИОХЦФ-БАН е инсталиран нов, модерен ЯМР спектрометър Bruker Avance II+ 600 MHz с възможности за регистрация на спектри в течна и твърда фаза, с което бяха положени основите на Национална лаборатория по ЯМР спектроскопия.

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker