начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
       
 
   
 

CoC_logo

Център за компетентност

 

inframat-logo

logo_eplus

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

 

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

ИОХЦФ дава под наем помещение (стая) 202 с обща площ 25 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. “Акад. Георги Бончев“, бл. 9, ет. 2. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 100 (сто) евро без ДДС. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. 02 9606 112, 02 8731016

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, окончателните резултати от атестациите за 2019 година, могат да се намерят тук, а тези за периода 2017-2019 г. - тук. Резултатите ще бъдат подтоянно достъпни на сайта на ИОХЦФ в раздел "НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМУЛЯРИ".

-------------------------------------------------

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповеди РД-01-262/14.05.2020 г. и РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, както и решения на Научния съвет на ИОХЦФ-БАН от 14.05.2020 г., е издадена Заповед на Директора РД-09-97/15.05.2020 г., отнасяща се до организацията на бъдещата работа в ИОХЦФ-БАН. Центърът по ЯМР спектроскопия подновява ежедневната си сервизна дейност по нови правила, които са подробно разписани тук.

-------------------------------------------------

ИОХЦФ-БАН НЕ ПРОИЗВЕЖДА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!!! ИОХЦФ-БАН участва в разработката на предпазни маски, включващи филтър, импрегниран с активен въглен. Маските се произвеждат от специализирани фирми и се предоставят на Министерството на здравеопазването. ИОХЦФ не разполага и не предлага предпазни маски, както и не е източник на информация по въпроса. Моля, не звънете на телефоните ни по този въпрос!

-------------------------------------------------

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия изготви проект на план за действие, който представя първите дейности и мерки, които могат да се предприемат за мобилизиране на научната общност в Европа. Планът е условно разделен на две части: 1. Създаване на нови и разпространяване на информация за съществуващи възможности за финансиране на научни проекти; 2. Създаване на рамкови условия за изследователите. По-конкретно са предвидени мерки като създаване на информационни портали, в които непрекъснато се публикува информация за европейско и международно финансиране на научни проекти, за намиране на партньори за участие в такива проекти, за предоставяне на обща информация на широката общественост, осигуряване на достъп до европейски и национали научни инфраструктури, предоставяне на достъп до научни данни и резултати, по-бързо споделяне на такива данни и резултати и др.

-------------------------------------------------

ИОХЦФ-БАН бе отличен от Министерството на образованието и науката за устойчиво развитие на капацитета за кандидатстване в проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн Светлана Симова, директор на ИОХЦФ. Церемонията по награждаването бе част от конференцията „Хоризонт Европа“ - образование, иновации, научни изследвания“, организирана от Областен информационен център - Варна и посветена на следващата Рамкова програма на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Събитието се проведе на 6 март в аулата на Икономическия университет - Варна (ИУ-Варна) с участието на г-жа Мария Габриел, европейски комисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“, г-н Емил Радев – депутат в Европейския парламент, г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България, г-н Мартин Дановски – председател на УС на Фонда на фондовете и ръководител на работна група за създаване на Държавна агенция за иновации и изследвания, г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, и г-жа Златина Карова, началник на отдел „Транснационални научни инициативи“ към Дирекция „Наука“ на МОН и национален координатор на РП „Хоризонт 2020“.

-------------------------------------------------

Във връзка с епидемичната обстановката в страната и мерките за ограничаване разпространението на COVID-19, планираното честване на 60-годишния юбилей на ИОХЦФ и ИОНХ в зала "Марин Дринов" на БАН на 24 март 2020 г., както и юбилейната годишна научна сесия на Института планирана за 23-24 март 2020 г., се отлагат за неопределено време. Информация за нови дати ще бъде публикувана допълнително.

-------------------------------------------------

Във връзка с обявената сесия към фонд „Научни изследвания " за 2020 г., ИОХЦФ предоставя предварително попълнени, подписани и сканирани необходимите документи за кандидатстване тук

-------------------------------------------------

Българското фитохимично сдружение обявява за трета поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2020 г. Повече информация за конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, от 02 октомври 2019 г. стартира експериментална версия на новия сайт на Института, която ще работи паралелно със сегашната версия. Страницата се намира на адрес: http://www.orgchm.bas.bg/~new-www Отзиви и корекции изпращайте на адрес dpg@orgchm.bas.bg

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТЪТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ обявява конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Подробности тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 03.04.2019 г. е сключен договор № 03/02.04.2019 за самолетни билети между ИОХЦФ-БАН И АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. На страницата на ИОХЦФ, раздел „Нормативни документи, вътрешна информация, формуляри“ е качена бланка за заявка на самолетни билети. Важни подробности относно попълването на бланката може да се намерят
тук

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: доц. д-р Свилен Симеонов
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker