начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

НОВИНИ И ОБЯВИ (АРХИВ)

ПО-СТАРИ...

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, по решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за Иновации през април 2020 година. Подробности и условия на конкурса тук

-------------------------------------------------

На 26-27 март 2020 г. в Пловдив ще се проведе за първи път международна конференция, посветена на медицинските, ароматните и едивните растения, както и на оползотворяването на отпадъците от тях. Подробности за конференцията може да се намерят тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящата годишна научна сесия на ИОХЦФ, посветена на 60 годишнината от основаването му, ви предоставяме предварителна програма и модел на резюме за постерен доклад. Моля спазвайте изискванията текста да е до една страница с шрифт “Times New Roman”, размер 12 и междуредие 1. Препоръчителни размери на постерите са ширина 80 см и дължина 120 см. Предварителна програма и примерен абстракт вече са налични. Изпращайте своите резюмета на гл. асистент д-р Цветелина Дончева на e-mail: tsvety@orgchm.bas.bg. Краен срок: 18.03.2020 г

-------------------------------------------------

Закуска „Жените в химията“. Институтът по органична химия с център по фитохимия се включва в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която се състоя на 12 февруари 2020 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч. Дами, с интереси в науката химия посветиха събитието на 60-годишния юбилей на два основни института в БАН – Институт по органична химия с център по фитохимия и Институт по обща и неорганична химия. Срещата имаше дискусионен характер с цел разширяване на контактите на учените от двата института, като три докторантки представиха постигнатите от тях досега научни резултати. Програмата на срещата ще намерите на електронната й страница тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, във връзка с провеждащата се кампания за кандидатстване за втори етап на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН ви предоставяме картите за оценка на кандидатите. Едната карта включва показателите, по които ще бъдат оценявани участвалите в първи етап на програмата, а другата – показателите за новите кандидати.

Моля обърнете внимание на допълнителните пояснения от МОН по повод постъпили запитвания по ННП Млади учени и постдокторанти - тук.

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Започва кампанията за кандидатстване за втори етап на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН.
Според указанията от БАН-Администрация

 • Млади учени, одобрени за участие в първия етап на програмата, които продължават да отговарят на условието за "млади" (не повече от 10 години след придобиване на образователна степен „магистър“), е необходимо да представят пред НС само актуализирана програма за втора година, която да се одобри от НС.
 • Пост-докторанти, които продължават да отговарят на условието (5 години след придобиване на образователна степен „доктор“, което да важи поне до 15 септември 2020) също подават само актуализирана програма за втора година, която се одобрява от НС.
 • Нови кандидати по двата модула могат да се включат по реда от миналата година.
 • Редовни докторанти нямат право на участие в програмата.

Новите кандидати могат да намерят условията за кандидатстване на страницата на ИОХЦФ тук. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карти с информация за кандидатите по двата модула.
Напомняме Ви, че:

 • Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен носител (с оригинални подписи) и на електронен носител. Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и представени като file.pdf подредени по номер и име, както и директории, отговарящи на хартиеното копие.
 • Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
 • Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.

Крайният срок за подаване на документите е 06.02.2020 г. до 17.00 часа в канцеларията на ИОХЦФ. Необходимият пакет документи за кандидатстване се намира тук
Ръководството на ИОХЦФ кани всички кандидати на информационна среща на 22.01.2020 г. (сряда) от 10.30 часа в зала 111.

------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Напомняме ви за сроковете за подаване на отчети по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН. Според указанията, получени от БАН-Администрация в началото на програмата:

• Краен срок за отчет за първата година на изпълнение на Програмата: 1 Декември 2019 г.

• Последните две възнаграждения ще бъдат изплатени след приемане на научния и финансов отчет от НС на звеното.

• Обобщените отчети по звена се приемат от УС на БАН до 14 декември 2019 г. УС на БАН приема обобщен отчет за изпълнение на Програмата и го изпраща в МОН.

В тази връзка е необходимо да подготвите своите отчети до 02.12.2019 г. и да ги предадете на хартиен носител в канцеларията на ИОХЦФ и като file.pdf на електронен адрес: alipieva@orgchm.bas.bg Отчетът трябва да съдържа:

- конкретни резултати по изпълнение на Програмата;

- списък на излезли или подадени за печат публикации, в които изрично е изказана благодарност към Програмата и копие/я от тях;

- списък с участия в национални и международни научни форуми, на които са представяни резултати по Програмата, придружени с копия от резюмета (с благодарност/частична благодарност към Програмата);

- декларация, че дейностите/резултатите са подкрепени от Национална научна програма „Млади учени и пост-докторанти“ и за провеждането им не е/е използвано финансиране от бюджета на други проекти;

- отчетът следва да бъде подписан от участника и от научния ръководител.

Напомняме ви, че благодарностите трябва да съдържат следния текст, подаден ни от МОН: This work was supported/(partially supported) by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Research Programme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577 / 17.08.2018 and by…..(ако има друг проект).

-------------------------------------------------

От 17 до 21 септември 2019 г. в хотел Мариета Палас - Несебър се проведе Трета международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2019), организирана от ИОХЦФ-БАН. Подробности за конференцията може да се намерят тук, а данни за срокове и регистрация - тук. Сайтът на конференцията е: www.bio-antioxidants2019.com

-------------------------------------------------

Докторантите Десислава Гергинова и Мария Аргирова от ИОХЦФ-БАН, бяха отличени на докторантския форум състоял се 29-31 август в Боровец. Подробности тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Предоставяме ви информация за успешни български проекти по програмата "Мария Кюри" от 2014 г. насам. Информациярта е достъпна под формата на брошура тук

-------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“. Наградата ще бъде връчена на български учен за постижение в областта на органичната химия в периода 2017-2019 г. на ежегодната научна сесия на ИОХЦФ през 2020 г. Правилник, документация и други подробности за конкурса може да се намерят тук

-------------------------------------------------

Делегация от Европейската комисия се запозна с напредъка по един от иновативните европейски проекти – Център по компетентност “Clean & Circle”. Подробности тук

-------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява удължаване до 17:00 ч. на 31.10.2019 г. на срока за подаване на документи по Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“. Правилник, документация и други подробности за конкурса може да се намерят тук

-------------------------------------------------

Официалното честване на 150 годишнината от основаването на БАН беше открито на 2.10.2019 г. с постерна изложба на „Моста на влюбените“ при НДК. Изложбата представя историята от основаването на БАН до наши дни, както и дейностите на различните институти от Академията. Изложбата беше открита от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, присъстваха и зам.-министъра на образованието и науката г-жа Деница Сачева, зам.-министърът на културата Румен Димитров, Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ в Столична община, много граждани и учени от Академията.

-------------------------------------------------

Двама млади учени от ИОХЦФ-БАН, бяха отличени с Награда за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на тазгодишното тържествено отбелязване от БАН на Деня на Народните будители 1 ноември (подробности тук)

-------------------------------------------------

Успешно приключи международната конференция “Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за хранителната химия и фармация”, организирана от Институтът по Органична химия с център по Фитохимия – БАН, се проведе за трети пореден път от 17 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър (https://www.bio-antioxidants2019.com/index.html). Подробности тук

-------------------------------------------------

Главен асистент д-р Йордан Георгиев от Лаборатория Биологично активни вещества, ИОХЦФ-БАН – Пловдив беше награден за работата си по проект: „Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на водно-екстрахируемите полизахариди от древния родопски ендемит Haberlea rhodopensis Friv. (Орфеево цвете)“ на церемония, която се състоя на 3.10.2019 г. в сградата на ЦУ-БАН. Подробности тук

-------------------------------------------------

Българското фитохимично сдружение обявява за втора поредна година национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г. за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година на дете. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2019 г. Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания" отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на постоянни научно-експертни комисии или като оценители. Необходимата документация може да се намери тук

-------------------------------------------------

Младият учен д-р Неда Анастасова от Института по органична химия с Център по фитохимия - БАН получи престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски. Подробности за наградата може да се намерят тук

-------------------------------------------------

На 24.06.2019 г проф. Павлета Шестакова от ИОХЦФ-БАН и професор Юрий Кълвачев от Института по катализ – БАН представиха резултати от напредъка на Модул 1 от проект ИНФРАМАТ в рамките на първата обща среща на участниците в проекта. Повече информация за събитието може да видите тук.

-------------------------------------------------

На 20.06.2019 г. се проведе Общо събрание на служителите на ИОХЦФ-БАН, посветено на разположението на закупуваната апаратура по големите инфраструктурни проекти. За целта предоставяме на вниманието ви изнесената на събранието презентация, показаваща планираното разпределяне на апаратурата по стаи

-------------------------------------------------

От 29.05. до 01.06.2019 г. в Албена, България се проведе Четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица/4th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2019) http://www.icnpu.com/2019/ Подробности за мероприятието тук

-------------------------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия към Българската Академия на Науките отбеляза 150-тата годишнина от основаването на БАН и 59-тата годишнина на Института с двудневна научна сесия, провела се на 17 и 18 април 2019 г. Бяха представени стартиралите през тази година Национални научни програми и Европейски проекти, изпълнявани в Института. Бяха връчени грамоти на учениците, представили постери, и наградени отличените постери. Сесията завърши с дискусия на чаша вино. Подробности за сесията тук

-------------------------------------------------

В ИОХЦФ-БАН започна провеждането на ученически практики в рамките на проект по програма Хоризонт 2020 RIS-EIT “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167). Подробности тук

-------------------------------------------------

Млади учени от ИОХЦФ с награди от Националния конкурс „Най-добра дипломна работа” на Съюза на химиците в България през 2019 г. Подробности тук.

-------------------------------------------------

ДВАМА МЛАДИ УЧЕНИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-БАН получиха престижна награда от докторантския конкурс „Най-добра публикация”, организиран от Центъра за обучение на БАН. Подробности тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля да обърнете внимание на условията и сроковете за кандидатстване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН (виж тук), одобрени от общото събрание на БАН и допълнени от сформираната и одобрена от НС на ИОХЦФ-БАН комисия. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карта за оценка и карти с информация за кандидатите по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН (виж тук). Напомняме Ви, че:

 • Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен носител (с оригинални подписи) и на електронен носител. Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и събрани в един общ pdf-file.
 • Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
 • Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.
 • Крайният срок за подаване на документите е 17.01.2019 г. до 17.00 часа в канцеларията на ИОХЦФ.

Сформирана е Комисия за изработване на правила за разпределяне на средствата по ННП (национални научни програми) за докторанти, млади учени и пост-докторанти в ИОХЦФ, одобрена на заседание на Научния Съвет на ИОХЦФ-БАН на 13.12.2018 г. (Протокол N 19):

 1. доц. д-р Калина Алипиева
 2. гл. ас. д-р Мариана Каменова
 3. гл. ас. д-р Надежда Маркова
 4. докторант Десислава Гергинова
 5. ас. Радостина Иванова

-------------------------------------------------

Глобална закуска за жени в химията

Институтът по органична химия с център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН) организира закуска за дами от всички области на химията от БАН и Университети в страната в рамките на организираната от IUPAC “Global Women’s Breakfast”, която ще се състои на 12 февруари 2019 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч. Мероприятието е посветено на 100-годишнината на IUPAC (Международен съюз по чиста и приложна химия) и 150-годишнината на периодичната таблица на Дмитрий Менделеев https://iupac.org/100/global-breakfast/ Програмата на срещата е поместена на електронната му страница http://gwb_2019.orgchm.bas.bg/ Закуската ще се излъчва на живо в цял свят. Желаещите да присъстват на срещата дистанционно са добре дошли на адрес https://www.youtube.com/watch?v=zmMX1MZSmWo

-------------------------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия организира Национален семинар по проекта за техническо сътрудничество BUL0011 “Implementing Radiocarbon Method for Dating of Archaeological Finds”, финансиран от Международната агенция за атомна енергия. Семинарът ще се състои в периода 28.01 – 30.01.2019 г. Подробности за семинара тук

-------------------------------------------------

На 24.10.2018 г. от 9.30 ч в Аулата на Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Драган Цанков“ № 8 се състоя „Стартиращ семинар“ по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси от лечебни и ароматични растения за иновативни продукти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Водеща организация за проекта е ИОХЦФ-БАН, а партньори са: Инситут по полимери-БАН, Агробиоинститут на ССА, Биологически факултет и Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. В семинара взеха участие над 100 души, представители на фирми, развиващи дейност в областта на козметиката, хранителните добавки, фирми преработващи лечебни и ароматични растения, компании осъществяващи научна и развойна дейност, представители на различни сдружения и организации, научни работници и граждани. Семинарът беше открит от доц. д-р Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридки“. Проф. дхн Владимир Димитров (ИОХЦФ-БАН), ръководител на проекта, запозна участниците с научната програма и целите на проекта. Инвестиционната част на проекта беше представена от доц. д-р Свилен Симеонов, ръководител на лаборатория „Комплексни анализи на природни и синтетични съединения и биоактивни материали на тяхна основа“ към Центъра за компетентност. На проведената „Кръгла маса“ бяха дискутирани въпроси свързани с възможностите за сътрудничества със заинтересовани фирми, обезпечеността на Центъра за компетентност с кадри, вида на услугите и дейностите, които ще могат да се извършват. От страна на гостите на събитието беше изразено желание за регулярни ежегодни срещи в рамките на информационни дни и други събития, организирани от Центъра за компетентност. Презентациите и снимки от събитието можете да видите тук.

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги и партньори,
Каним Ви на стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения" BG05M20P001-1.002-0012-C01. Събитието ще се състои на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 9.30 ч.в Аулата на Биологически факултет на СУ „Кл. Охридски", бул. „Драган Цанков" 8. Програма за семинара може да се намери тук, а регистрационна форма тук.

-------------------------------------------------

От 7 до 10 септември 2018 г. в СПА Хотел Романс Сплендид в курорта Свети Константин и Елена се проведе Втора международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2018), организирана от ИОХЦФ-БАН. Конференцията бе фокусирана върху последните новости и резултати от водещи световни учени, специалисти в областта на био-антиоксидантите. Паралелно бе проведена и 2-рата Младежка научна школа по био-антиоксиданти (МЛАДИ БИО-АНТИОКСИДАНТИ 2018). Подробности за конференцията може да се намерят тук както и на нейния сайт: https://www.bio-antioxidants2018.com

-------------------------------------------------

На 9 август 2018 г. ИОХЦФ-БАН бе посетен от г-н Санйев Кумар Варшней – съветник и ръководител на отдела за международно и двустранно сътрудничество в Департамента за наука и технологии към Правителството на Индия. Подробности тук

-------------------------------------------------

На 05.06.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Национален пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) се проведе стартираща пресконфереренция по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01, координатор на който е Институтa по органична химия с Център по фитохимия-БАН. Събитието беше посетено от голям брой журналисти, представители на бизнеса и научните среди. Подробности тук

-------------------------------------------------

Трима учени от Института по органична химия с Център по фитохимия–БАН получиха престижни награди. Подробности тук

-------------------------------------------------

Проф. Жан-Мари Лен, Нобелов лауреат по химия за 1987 година, посети Института по органична химия с Център по фитохимия в 9:30 часа на 4 май (петък) в рамките на съвместната инициатива "Срещите на бъдещето" между Българската академия на науките и Френския културен институт. В 11:00 часа той изнесе лекция в залата на Института по механика (ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4) на тема „Perspectives in Chemistry: Molecular – Supramolecular – Adaptive Chemistry“. Снимки от събитието тук

------------------------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН има удоволствието да ви покани на старитаща конференция по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти". Подробности за събитието тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, предоставяме ви на разположение предложенията за промени от проф. Л. Антонов на ПРАВИЛНИКА за вътрешния трудов ред на ИОХЦФ-БАН и мнението на юриста за тях. Приемат се писмено мнения относно тези предложения на е-майл: director@orgchm.bas.bg

-------------------------------------------------

Научният съвет на ИОХЦФ-БАН присъжда наградата „Академик Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“ за 2017 г. на проф. дхн Иво Грабчев от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за приноси в областта на синтеза и изучаване на структурата и свойствата на фоточувствителни ниско- и високо молекулни органични съединения със сензорна и биологична активност по предложение на комисия в състав: председател – проф. Владимир Димитров и членове: проф. Петър Петров (Инст. Полимери БАН), проф. Станислав Рангелов (Инст. Полимери БАН), проф. Николай Дишовски (ХТМУ), проф. Деница Момекова (ФФ МУ), доц. Лъчезар Христов (ФХФ СУ) и доц. Калина Алипиева (ИОХЦФ-БАН).

Награда

-------------------------------------------------

Нашите колежки Радостина Иванова и Десислава Гергинова представиха накратко своята дейност пред БНТ1 по случай "Международния ден на жените и момичетата в науката".

--------------------------------------

Уважаеми колеги, предоставяме ви на разположение индивидуални списъци с цитати за 2017 г. съгласно Web of Science

--------------------------------------

Общото събрание на Българската академия на науките реши на извънредно заседание от 21.12.2017 г. да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема постигнатите с правителството договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една държава член на Европейския съюз. По този повод проф. дхн Евелина Славчева, Председател на ОС на БАН, изпрати писмо до всички колеги от БАН. ОС гласува решение за сваляне на черните знамена от фасадите на сградите на Академията и на протестните обръщения от всички интернет страници

--------------------------------------

Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН представи научния си капацитет и инфраструктура.

Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН (ИОХЦФ-БАН) представи своите най-нови научни постижения и разработки на 15 ноември 2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември” № 1). Събитието бе в рамките на инициативата „Българската академия на науките представя своите институти“.

Внимание бе отделено на предизвикателствата пред учените в съвременното общество и тяхната роля и отговорности за развитие и широко прилагане в практиката на иновативни технологии и умения. Институтът бе представен от научния секретар проф. д-р Маргарита Попова. Тя информира за научния и експертен потенциал на Института в областта на органичната, биоорганичната и фитохимията (химията на природните съединения), които са от съществено значение за тематичните области на Иновативната стратегията за интелигентна специализация на Република България 2014-2020: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”, "Мехатроника и чисти технологии" и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Институтът полага значителни усилия за укрепване на човешкия потенциал и най-вече за привличане и задържане на млади специалисти. Носителката на наградата за най-млади учени „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ за 2017 г. в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ ас. Радостина Иванова разказа за възможностите за израстването на един млад учен в БАН. Най-младата стипендиантка по Националната програма „За жените в науката" на L'Oreal и ЮНЕСКО ас. д-р Изабела Генова представи иновативния си проект в областта на алтернативните източници на енергия.

Представени са пет щанда с нови научни и приложни разработки на учени от Института: Ин витро технологии за получаване на биологично-активни вещества и природни масла; Съвременни методи за анализ и доказване на автентичност на мед и пчелни продукти; Иновативни технологии за производство и анализ на функционални храни и хранителни добавки; Лекарствени препарати на основата на хидролитични ензими и Иновативни продукти за козметиката и медицината на основата на терапевтични протеини. Повече информация за отделните тематики могат да бъдат намерени тук.

От 14:00 часа в ИОХЦФ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 9) проф. д-р Павлета Шестакова представи научната инфраструктура на Института и възможностите, които тя предоставя за фундаментални и приложни изследвания. Владимир Парашиков, управител на фирма ПроЛаб, представи най-новите продукти на фирма Антон Паар, част от които ще бъдат демонстрирани в лабораторна среда. Гостите имаха възможност да разгледат 14 научни лаборатории, между които центъра по ЯМР спектроскопия; лабораторията за екстракция на медицински и ароматични растения със свръхкритичен въглероден диоксид; синтетичните лаборатории за биорафинерия и трансформации на природни продукти; лабораториите със спектрална апаратура и още други. Учените от Института бяха на разположение за отговори на въпроси и обсъждания. Младите учени и докторанти в Института представиха постери за своите разработки през последната година. Резюмета могат да бъдат намерени тук

На 16 ноември 2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа в Института се проведе традиционната годишна научна сесия. Поканите за двете събития може да видите тук

Снимки от събитията могат да се намерят тук

----------------------------------------

ОБРЪЩЕНИЕ

Заплати

Ние, учените и служителите на Българската академия на науките, за пореден път сме унизени от приетата от Народното събрание бюджетна субсидия за 2018 г. Във връзка с това на 27.11.2017 г. Общото събрание на БАН обяви протест под надслов „ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ТЪРПИМ!“, чието начало беше отбелязано със спускането на черни знамена – символ на загиването на най-голямата и най-ефективната научна организация в страната. Категорично отхвърляме обидните, некомпетентни и манипулативни обвинения, отправяни към нас от представители на управляващото мнозинство. Оценяваме бюджетната политика, провеждана спрямо БАН през последното десетилетие, като война срещу интелекта и призоваваме всички образовани и загрижени за националната ни идентичност хора да подкрепят борбата ни за достоен живот в България! Протестът ни няма да бъде еднократен акт и ще има своята кулминация по време на Българското председателство на Съвета на Европа. Принудени сме да алармираме не само българската, но и международната общественост за предстоящия разпад на Българската академия на науките – изследователски, духовен и експертен център на българската държава, създаден преди близо 150 години. Програмата за протестните ни действия можете да прочетете тук.

Общо събрание на БАН, 11 декември 2017 г.

--------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия и Институтът по Микробиология "Стефан Ангелов" - БАН имат честта да организират съвместно Трета международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до фармацевтичния рафт (ICNPU), Банско, България, 18-21.10.2017 г. / 3th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU), Bansko, Bulgaria, 18-21.10.2017. Подробности за конференцията може да намерите на сайта 3rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2017), както и първи циркуляр на конференцията тук

--------------------------------

По повод 100 години от рождението на акад. Богдан Куртев, ИОХЦФ учредява "НАГРАДА АКАД. БОГДАН КУРТЕВ" за научни постижения в областта на Органичната химия. Обява, статут и правилник на наградата може да се намерят тук.

Награда

--------------------------------

Уважаеми колеги, окончателните резултати от атестации - 2017 г. са качени на сайта в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМУЛЯРИ където ще останат на разположение постоянно.

--------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН има честта и привилегията да организира Първата международна конференция по био-антиоксиданти на тема: "Природните био-антиоксиданти – като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки" в София от 25 до 29 юни 2017 г. Подробности за конференцията може да намерите на сайта http://icba2017.orgchm.bas.bg/index.php, както и официална покана във вид на PDF-файл тук

--------------------------------

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН отбеляза с тържествена научна сесия 100-годишнината от рождението на основателя и дългогодишен ръководител на Института – акад. Богдан Куртев, която се проведе на 14 юни 2017 г. в Големия салон на БАН. Подробности за сесията тук

Снимки от събитието може да се намерят тук

--------------------------------

С награда ПИТАГОР в категорията за фирма с най-много инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за 2017 год. беше отличена ЕООД "АЛЕКС–1977", чийто президент е гл. ас. д-р Александър Долашки, а участници в колектива са проф. д-р Павлинка Долашка и гл. ас. д-р Людмила Велкова.

Награждаване

--------------------------------

Съгласно данни на сайта RESEARCHGATE.NET, през април 2017 г. Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия е на първо място по цитируемост сред останалите институти в БАН, с постигнати 138 цитата за посочения месец.

--------------------------------

Д-р инж. Надежда Табакова, гл.ас. в лаборатория ОСС на ИОХЦФ, положи изпит в Патентното ведомство на Р България за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели и го издържа с отличен успех. Това и дава право да представлява Института пред Патентното ведомство. Можете да се обръщате към нея за консултации в областта на индустриалната собственост в лаборатория 314; на тел. 02 9606 101, 0888410346 или чрез е-мейл: tabakova@orgchm.bas.bg

--------------------------------

Младият ни колега Десислава Гергинова получи поощрителна награда на националния конкурс за най-добра дипломна работа 2017 г., обявен от Съюза на химиците. Сред класираните е и дипломантът Валентин Георгиев, изготвил дипломната си работа за бакалавърска степен в ИОХЦФ. За подробности тук

--------------------------------

Младият ни колега Атанас Курутос получи наградата на фондация "Еврика" за постижения в науката за 2016 г. За подробности тук

--------------------------------

Награда за наши колеги, получена на VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ'2016, 09-12 ноември 2016 г. За подробности тук

--------------------------------

От 29 септември до 1 октомври 2016 г. се състоя Деветата национална конференция по химия. За информация посетете сайта на конференцията: http://9ncc.unionchem.org

--------------------------------

XVIII-тия Симпозиум по ЯМР спектроскопия на страните от Централна и Източна Европа (CEUM18) се проведе в София от 18 до 20 септември 2016 г. С това научно събитие са отбелязани и 50 години от въвеждане на метода ЯМР спектроскопия в България. Подробности за Конференцията на уеб-сайта http://ceum2016.orgchm.bas.bg/

--------------------------------

Деветата конференция на Асоциацията за лечебни и ароматични растения на страните от Югоизточна Европа (9th CMAPSEEC) се проведе в Пловдив от 26 до 29 май 2016 г. ИОХЦФ е първи сред подкрепящите подготовката и провеждането на Конференцията организации. Подробности за Конференцията на уеб-сайта http://cmapseec2016.cim.bg/

--------------------------------

Директорът на ИОХЦФ-БАН има удоволствието да ви покани на научна сесия по повод 55 години от основаването на ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ. Откриването ще се състои на 28 октомври 2015 r. (сряда) от 9.30 ч., зала 111 "Акад. Б. Куртев", ИОХЦФ-БАН. Програмата на сесията може да намерите във вид на PDF-файл ТУК. Снимки и материли от сесията ТУК

 

 

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker