начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ

Ръководител

доц. д-р Светлана Момчилова

Лаборатория "Химия на липидите"
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България


тел. +359 2 9606 135
факс +359 2 8700 225
е-майл: svetlana@orgchm.bas.bg

Св.Момчилова

Изследователска дейност Извършват се хроматографски и спектрални анализи на липиди, предимно мастни киселини, ацилглицероли и стероли, в масла и мазнини за хранителни цели, хранителни добавки, фармацевтични и козметични продукти.

Провеждат се оригинални изследвания върху механизма на хроматографския процес в система със сребърни йони или с обърнати фази с цел решаването на съвременни проблеми на липидната химия като анализ на структурирани липиди във функционални храни, еднозначно охарактеризиране на природата и оценка на качеството на хранителни масла и мазнини, включително установяване на фалшификати и некачествена или неразрешена преработка на мазнините.

Изследва се кинетиката и механизма на липидното окисление в зависимост от влиянието на различни фактори. Прилагат се различни комбинации от кинетични, спектрални, хроматографски и теоретични методи за изучаване зависимостта структура-активност на природни антиоксиданти и техни синтетични аналози. Моделира се кинетиката на липидното окисление в отсъствие и в присъствие на прооксиданти, антиоксиданти и сурфактанти. Изучават се реакциите, в които е възможно регенерирането на антиоксидантите в хода на самия окислителен процес. Изследва се ролята на различни липидни микрокомпоненти самостоятелно и в смеси за наличие на синергизъм, както и на различни повърхностно-активни вещества, за изучаване особеностите на окислителния процес в присъствие на обърнати мицели. Съвместни проекти с Русия, Полша, Индия, Италия, Испания.

Изследват се окислителните промени, които настъпват с различни типове масла при различни температурни условия. Изучават се възможностите за повишаване на окислителната стабилност на липидите чрез използване на природни антиоксиданти, смеси от тях, подправки и растителни екстракти.
 
Персонал
ИМЕ СТАЯ ТЕЛЕФОН E-МАЙЛ
Ръководител
доц. д-р Светлана Момчилова

501

9606-135

svetlana@orgchm.bas.bg
проф. д-р Весела Кънчева 502 9606-187 vedeka@abv.bg
доц. д-р Даниела Антонова 108 9606-164 dantonova@orgchm.bas.bg
гл. ас. д-р Адриана Казакова 502 9606-187 adriana_slawowa@yahoo.com
ас. Събина Танева 520 9606-159 sabina@orgchm.bas.bg
химик Камелия Цандева 109 9606-164 k_candeva@abv.bg
химик Искра Тоцева 501 9606-173 iskra_totzeva@yahoo.com
химик Лидия Колева 502 9606-187 lidya.koleva@gmail.com
техн. Радослава Александрова 108 9606-164 radoslava_alexandrova@abv.bg
техн. Петя Стойчева 108 9606-164 stoicheva56@gmail.com
доц. д-р Боряна Дамянова
(асоцииран член на ИОХЦФ)
108 9606-164 bmd@orgchm.bas.bg
Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker