начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА

 

 

Ръководител

проф. дн Вася Банкова, член-кореспондент на БАН

Лаборатория "Химия на природните вещества"
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България


тел. +359 2 9606 149
факс +359 2 8700 225
е-майл: bankova@orgchm.bas.bg

Изследователска дейност

Лаб. ХПВ съществува от създаването на ИОХ през 1968 г, нейни основатели са видните български химици професорите Ил. Огнянов, Н. Моллов, Н. Мареков. Oт 1977 г. лабораторията е част от Центъра по фитохимия, създаден към ИОХ със съдействието на ЮНЕСКО. Понастоящем лабораторията е активен участник в Югоизточноевропейската мрежа по фитохимия и химия на природните продукти, създадена с подкрепата на ЮНЕСКО.

Голяма част от изследванията ни са посветени на българските лечебни и ароматични растения, на които нашата страна е особено богата, и търсене на възможности за създаване на иновативни продукти от тях с висока добавена стойност. Специално внимание отделяме на семействата Asteraceae, Lamiaceae, Scrofulariaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Solanaceae, Liliaceae, Zygophylaceae, Rosaceae, Apiaceae. Интересите ни са насочени към алкалоиди, флавоноиди и други фенолни съединения, тритерпенови сапонини, сескитерпенови лактони, етерични масла и др. биологично активни съединения. Важен елемент от тези изследвания е работата ни върху стандартизирането на българските лечебни растения и екстрактите от тях. Целта ни е да създадем съвременни и надеждни методи за качествен и количествен анализ на активните компоненти за нуждите на качествения контрол. Същевременно не преставаме да търсим нови биологично активни вещества в неизследвани биологични обекти като ендемитни български растения, прополис, гъби и други организми. Интересуват ни преди всичко съединения с антибактерийно, антивирусно и антиоксидантно действие. И в двете направления работим в тясно сътрудничесто с биолози и фармаколози. Сътрудничим и с колеги от чужбина – Германия, Гърция, Испания, Македония, Монголия, Сърбия, Турция, Швейцария и др.

По-значимите проекти, по които работим в момента, са свързани с изследване на еднемични български видове растения, търсене на природни вещества за предпазване и лечение на пчелните семейства от болести, синтез на биологичноактивни халкони.

 

Персонал

ИМЕ СТАЯ ТЕЛЕФОН E-МАЙЛ

510

9606-149
доц. д-р Стефан Филипов
503
9606-194
philipov@orgchm.bas.bg
доц. д-р Антоанета Трендафилова
518
9606-144
trendaf@orgchm.bas.bg
доц. д-р Калина Алипиева
507
9606-137 
alipieva@orgchm.bas.bg
доц. д-р Милена Попова
510
9606-149
popova@orgchm.bas.bg
гл. ас. д-р Боряна Трушева
510
9606-149
bobi_tru@orgchm.bas.bg
гл. ас. д-р Калина Данова
518
9606-141
k_danova@abv.bg
гл. ас. д-р Ангел Конакчиев
519
9606-148
angel@orgchm.bas.bg
гл. ас. д-р Цветелина Дончева
503
9606-194
tsvety@orgchm.bas.bg
ас. Надежда Костова
519
9606-148
kostova@orgchm.bas.bg
ас. Виктория Генова
518
9606-144
vgenova@orgchm.bas.bg
химик Христо Петков
510
9606-149
hvp@orgchm.bas.bg
химик Габриела Йорданова
503
9606-194
gabii@orgchm.bas.bg
химик Стоян Парушев
514
9606-142
parushev@orgchm.bas.bg
химик-техник Ния Илиева
510
9606-149
parushev@orgchm.bas.bg
химик-техник Цветинка Гюрова
507
9606-137
-
доц. д-р Милка Тодорова (асоцииран член на ИОХЦФ)
518
9606-144
todorova@orgchm.bas.bg

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker