начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА

 

 

Ръководител

доц. д-р Бойко Цинцарски

Лаборатория "Химия на твърдите горива"
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България


тел. +359 2 9606 182
факс +359 2 8700 225
е-майл: goriva@orgchm.bas.bg

 

Изследователска дейност

1. Твърди горива и биомаса

- Изучаване на химичния състав и реактивоспособност на твърди горива/всички видове въглища, антрацит, нефтошисти/ и биомаса.

- Изследване на състава на летливите органични съединения в емисиите от изгаряне на съдържащи лигнин материали в топло- и електродобивни предприятия. Оценка на ефекта електронно-лъчева обработка за намаляване съдържанието на сяра и полициклични ароматни въглероди в тях.

- Изучаване на органичните и неорганичните съединения на сярата и методите за десулфуризация на твърди горива.

- Описание на връзката между растенията въглеобразуватели и продуктите от тяхната диагенеза в Български неогенови въглища и други седименти.

- Карбонизация на твърди горива и биомаса. Създаване на методи за конверсия на биомаса и твърди горива до високоефективни въглеродни адсорбенти, течни продукти и газ. Анализ на химичния състав на течните продукти и газа. Анализ на структурата и химичния характер на повърхността на твърдия продукт.

- Извличане на различни замърсители от вода и въздух с помощта на различни видове въглеродни адсорбенти на основата на твърди горива, биомаса и продукти от тяхната преработка, получени по методи създадени в лабораторията.

2. Въглеродни материали

- Получаване на суровини за получаване на въглеродни влакна, въглеродна пяна и С/С композиции чрез термохимична модификация на течни продукти от преработката на твърди горива и биомаса.

- Изучаване на факторите, влияещи на взаимодействието между пълнителя и свързващото вещество във С/С композиции.

- Получаване, характеристика и приложение на порест въглерод (синтетичен въглероден адсорбент и въглеродна пяна) на основата на продукти от обработката на биомаса и твърди горива.

- Синтез на въглеродни материали с подходящи свойства за използване като електрод при производството на батерии, катализатори и носители на катализатори, депа за водород.

 

 

Персонал

ИМЕ
СТАЯ ТЕЛЕФОН E-МАЙЛ
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
407
9606-182
доц. д-р Стефан Маринов
414
9606-162
гл. ас. д-р Ангелина Попова
407
9606-182
гл. ас. д-р Биляна Петрова
407
9606-182
ас. Георги Георгиев
407
9606-182
д-р Иванка Стойчева
415
9606-130
техник Антоана Бахова
401
9606-145
 
химик Миглена Василева
415
9606-130
Изабела Иванова
401
9606-145
доц. д-р Мая Стефанова (асоцииран член на ИОХЦФ)
414
9606-162
доц. д-р Теменужка Будинова (асоцииран член на ИОХЦФ)
401
9606-145

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker