начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ

Ръководител

проф. дн Таня Христова

Лаборатория "Органични реакции върху микропорести материали"
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България


тел. +359 2 9606 111
факс +359 2 8700 225
е-майл: tsoncheva@orgchm.bas.bg

Изследователска дейност

Основни направления на научните изследвания:

• Синтез на микро-/мезопорести силикати и наноструктурирани оксиди.

• Разработване на методики за функционализиране с различни органични групи на наноразмерни мезопорести силикатни материали с различна морфология.

• Модифициране на мезопорести материали с наноразмерни преходни метали и метални оксиди.

• Физикохимично характеризиране на модифицирани материали посредством: температурно-програмиран гравиметричен анализ, ИЧ- и УВ-спектроскопия, адсорбционни методи и др.

• Изследване на каталитични свойства на модифицирани нанокомпозитни материали:

- превръщане на метанол до въглеводороди, водород, СО и метан като източник на алтернативно екологосъобразно гориво от възстановими източници и за получаването на газови смеси за някои индустриални процеси;

- каталитично пълно окисление на летливи органични съединения за опазване и очистка на околната среда;

- превръщане на алкилароматни въглеводороди за нуждите на нефтохимичната промишленост;

- селективно окисление на алкохоли и олефини в газова или течна фаза с оглед получаване на интересни интермедиати за фармацията и химичната индустрия;

• Изследване на връзката състав-структура-каталитични свойства на катализатора. Генезис на каталитичните центрове и механизъм на каталитичните процеси.

• Получаване на нови системи за контролирано освобождаване на лекарства на основата на мезопорести силикати с различна структура, морфология, размер на частиците и функционални групи.

• Изследвания за оптимизация на количеството нанесено лекарство и неговото освобождаване.  Изследванията се провеждат за следните групи лекарства - антибиотици, глюкокортикоиди, противовъзпалителни нестеориди и антиоксиданти

WebSite

 

Персонал

ИМЕ

СТАЯ

ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ

Ръководител
проф. дн Таня Христова

409

979-6640
доц. д-р Веселина Мавродинова
411
9606-111 979-3961
проф. д-р Маргарита Попова
411
9606-111
доц. д-р Момчил Димитров
410
9606-111
гл. ас. д-р Глория Исса
402
9606-109
ас. Радостина Иванова
402
9606-109
ас. Ивалина Трендафилова
411
9606-111
химик Христина Лазарова
411
9606-111
химик техник Светослава Стефанова
411
9606-111
Александра Милева, докторант
409
979-6640

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker