начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ

Ръководител

доц. д-р Свилен Симеонов

Лаборатория "Органичен синтез и стереохимия"
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България


тел. +359 2 9606 114
факс +359 2 8700 225
е-майл: svilen@orgchm.bas.bg
website: http://www.orgchm.bas.bg/list/oss/index.html

Изследователска дейност

Научните интереси на нашата секция включват няколко области, които обхващат синтетична органична и органометална химия, и асиметричен катализ. Специфичните области на изследвания са фокусирани върху:

• Синтез на органометални съединения и комплекси на метали от главни групи и преходни метали с цел тяхното приложение в органичния синтез. Обмислен дизайн и синтез на каталитични системи, включващи както метал подпомогнат така и органичен катализ на основата на лесно достъпни природни хирални структури. Усилията са насочени към разработване на нови хирални лиганди и реагенти. ЯМР-спектроскопията се използва като средство за доказване на структурите, изследване на стереохимията на селективни превръщания и определяне на конфигурациите.

• Развитие на ефективни и гъвкави пътища за синтез на мултифункционални органични съединения – интермедиати, ключови структури и целеви съединения, притежаващи биологична активност; съединения с флуоресцентни свойства като нови материали за развитие на органични светлоизлъчвателни диоди; каликсарени с фосфиноилов тип свързващи групи по близката верига.

• Дизайн и синтез на функционализирани цианини с прилагане на органометални подходи.

• Реакции в отсъствие на разтворител и микровълнови синтези на многофункционални хирални и нехирални хетероциклични съединения.

• Поръчкови синтези и изследвания – изпълнение на разнообразни синтетични трансформации. Планирането и разработването се провеждат при стриктна конфиденциалност.

Laboratory website

 

 

Персонал

ИМЕ

СТАЯ

ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ


307

9606-114
проф. дн Владимир Димитров

311

9606-157
проф. дн Людмил Антонов 302 9606-102
проф. д-р Ваня Куртева
309
9606-156
доц. д-р Калина Костова
311
9606-158 
доц. д-р Георги Добриков
321
9606-132
доц. д-р Ирена Филипова
301
9606-152
гл. ас. д-р Надежда Табакова
314
9606-101
гл. ас. д-р Мариана Каменова-Начева
310
9606-134
гл. ас. д-р Яна Николова
321
9606-132
гл. ас. д-р Атанас Курутос
302
9606-102
302
9606-102
ас. Жанина Петкова
312
9606-117
ас. Ирена Загранярска
311
9606-158
ас. Красимира Дикова
311
9606-158 
ас. Мартин Равуцов
312
9606-117
ас. д-р Мая Маринова
308
9606-154
ас. Мая Тавлинова
308
9606-154
ас. Станислава Тодорова
309
9606-156
stodorova@orgchm.bas.bg
химик д-р Ивайло Славчев
321
9606-132
докторант Силвия Христова
302
9606-102
химик Симеон Ангелов
320
химик Боряна Петрова
310
9606-134
Райна Тодорова
420
9606-183
Димитър Атанасов, техник
319
-
проф. дн Петко Иванов (асоцииран член на ИОХЦФ)
420
9606-177 
проф. дн Иван Пожарлиев, (асоцииран член на ИОХЦФ)
315
9606-116

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker