начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ

 

Ръководител

доц. д-р Бистра Стамболийска

Лаборатория "Структурен органичен анализ"
Институт по Органична Химия с
Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9,
София 1113, България


тел.+359 2 9606 127
факс +359 2 8700 225
е-майл: bs@orgchm.bas.bg

 

Изследователска дейност

Основните изследвания са в междудисциплинарната област на структурния органичен анализ, провеждан експериментално (чрез вибрационна спектроскопия и рентгенова дифракция) и теоретично (чрез съвременни неемпирични квантовохимични методи). Обект на изследванията е голяма група органични съединения (биологично активни съединения, хранителни добавки, и др., включително изотопно белязани), техните водородносвързани комплекси, а също така аниони-интермедиати във важни химични реакции. Получените резултати дават възможност за проследяване на спектралните и структурните промени, предизвикани от превръщането на органични молекули в комплекси и аниони, както и изследване на връзката структура-биологична активност.

Научната дейност на Групата по Молекулна Електронна Спектроскопия. Научната й дейност включва експериментални изследвания (UV-VIS абсорбция, статична и динамична флуоресцентна спектроскопия в различни среди) за изясняване връзката между химичната и електронната структура на органични съединения с процесите на излъчвателна и безизлъчвателна дезактивация на техните синглетни и триплетни възбудени състояния. Нашите изследвания са насочени към възможността за приложение на изследваните съединения като: фотосенсибилизатори за фотодинамична терапия, флуоресцентни лазерни багрила; флуоресцентни маркери за полимери, биополимери и наночастици и др.
Област на научните изследвания на Групата по Вибрационна Спектроскопия е инфрачервен линеен дихроизъм на молекули, ориентирани в нематични течно-кристални матрици, инфрачервена елипсометрия на тънки филми и спонтанно ориентирани монослоеве върху метални и силициеви повърхности. Нова насока в научната дейност на лабораторията е изследване и идентифициране на български и свързани с България археологически и художествени обекти посредством аналитични методи. Целта на изследванията е да се подпомогне опазването на българското културно наследство.

 

Персонал

ИМЕ

СТАЯ

ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ

Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска

406
9606-127
bs@orgchm.bas.bg
доц. д-р Марин Рогожеров
101
9606-150
mrogojer@orgchm.bas.bg
доц. д-р Деница Панталеева
303
9606-106 
deni@orgchm.bas.bg
доц. д-р Евелина Велчева
406
9606-127
ev@orgchm.bas.bg
гл. ас. д-р Симеон Стоянов
413
9606-138
s_stoyanov@orgchm.bas.bg
гл. ас. Неда Анастасова
303
9606-106
neda@orgchm.bas.bg
докторант Мария Аргирова
413
9606-138
margirova@orgchm.bas.bg
Георги Гергинов, техник
307
9606-114
ggerginov@orgchm.bas.bg
Антон Костадинов, химик
413
9606-138
aak@orgchm.bas.bg
Емилия Чернева, асоцииран член на ИОХЦФ
303
9606-106 
cherneva@orgchm.bas.bg

 
 


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker